ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มรธ. สมุทรปราการ อาคาร 12
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  2/10/2566 - 8/10/2566 

ตารางเรียน

ตารางสอบปลายภาค
วัน
รายวิชา
หมู่เรียน
ห้อง
เวลา
จันทร์
6001301 : คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
427
12-102
9:00-12:00
2 พ.ย 2566 เวลา 09:00-10:30 ห้อง สป9208
จันทร์
4013303 : ฟิสิกส์วิศวกรรม 1
427
12-102
13:00-16:00
30 ต.ค 2566 เวลา 13:30-16:30 ห้อง สป9401
อังคาร
4013104 : ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1
427
12-102
15:00-17:00
30 ต.ค 2566 เวลา 11:05-12:05 ห้อง สป9409
พุธ
5104101 : พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรม
427
12-102
8:00-12:00
30 ต.ค 2566 เวลา 09:00-10:30 ห้อง สป9407
ศุกร์
4023102 : ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม
427
12-102
13:00-16:00
31 ต.ค 2566 เวลา 15:35-16:35 ห้อง สป9205
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122