ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มรธ. สมุทรปราการ อาคาร 13
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  2/10/2566 - 8/10/2566 

ตารางเรียน

ตารางสอบปลายภาค
วัน
รายวิชา
หมู่เรียน
ห้อง
เวลา
จันทร์
1014206 : การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
403
สป13-201
8:00-12:00
31 ต.ค 2566 เวลา 09:00-11:00 ห้อง สป9303
จันทร์
1014206 : การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
402
สป13-201
13:00-17:00
31 ต.ค 2566 เวลา 09:00-11:00 ห้อง สป9302
อังคาร
1014101 : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
403
สป13-201
8:00-12:00
30 ต.ค 2566 เวลา 09:00-11:00 ห้อง สป9303
อังคาร
1014101 : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
402
สป13-201
13:00-17:00
30 ต.ค 2566 เวลา 09:00-11:00 ห้อง สป9302
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122