ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มรธ. สมุทรปราการ อาคาร 13
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  6/2/2566 - 12/2/2566 
วัน
รายวิชา
หมู่เรียน
ห้อง
เวลา
สอบปลายภาค
จันทร์
1014204 : การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย
40
สป13-201
8:00-12:00
จันทร์
1014204 : การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย
40
สป13-201
8:00-12:00
อังคาร
1014206 : การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
40
สป13-201
8:00-12:00
อังคาร
1014206 : การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
40
สป13-201
8:00-12:00
อังคาร
0594001 : วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
41
สป13-201
13:00-16:00
พุธ
1101410 : ครุนิพนธ์
40
สป13-201
8:00-10:00
พุธ
1101410 : ครุนิพนธ์
41
สป13-201
10:00-12:00
พฤหัสบดี
0594003 : กีฬาเพื่อสุขภาพ
40
สป13-201
8:00-12:00
พฤหัสบดี
0594003 : กีฬาเพื่อสุขภาพ
41
สป13-201
13:00-17:00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122