ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มรธ. สมุทรปราการ อาคาร 14
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  6/2/2566 - 12/2/2566 
วัน
รายวิชา
หมู่เรียน
ห้อง
เวลา
สอบปลายภาค
อังคาร
4173318 : ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
40
สป14-201
8:00-12:00
อังคาร
4173322 : ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในธุรกิจอุตสาหกรรม
40
สป14-201
13:00-17:00
พฤหัสบดี
4123007 : การเขียนโปรแกรมเกม
40
สป14-201
8:00-12:00
พฤหัสบดี
4124001 : โครงงาน 1
40
สป14-201
13:00-15:00
พฤหัสบดี
4124011 : การเตรียมปฏิบัติงานวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
40
สป14-201
15:00-16:00
ศุกร์
4123023 : ปัญญาประดิษฐ์
40
สป14-201
8:00-12:00
ศุกร์
1552102 : ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 2
40
สป14-201
13:00-16:00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122