ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มรธ. สมุทรปราการ อาคาร 14
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  2/10/2566 - 8/10/2566 

ตารางเรียน

ตารางสอบปลายภาค
วัน
รายวิชา
หมู่เรียน
ห้อง
เวลา
จันทร์
4173401 : การวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
40
สป14-201
8:00-10:00
1 พ.ย 2566 เวลา 13:30-15:00 ห้อง สป9411
จันทร์
4173402 : ปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
40
สป14-201
10:00-12:00
1 พ.ย 2566 เวลา 15:35-16:35 ห้อง สป9309
จันทร์
4173402 : ปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
40
สป14-201
13:00-17:00
1 พ.ย 2566 เวลา 15:35-16:35 ห้อง สป9309
อังคาร
4173324 : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
40
สป14-201
9:00-12:00
1 พ.ย 2566 เวลา 11:05-12:05 ห้อง สป9402
อังคาร
4173325 : การบริหารโครงการในงานอุตสาหกรรม
40
สป14-201
13:00-16:00
2 พ.ย 2566 เวลา 11:05-12:05 ห้อง สป9302
พุธ
1102202 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
41
สป14-201
8:00-12:00
31 ต.ค 2566 เวลา 13:30-16:00 ห้อง สป9308
พฤหัสบดี
4173319 : สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม
40
สป14-201
8:00-12:00
30 ต.ค 2566 เวลา 11:05-12:05 ห้อง สป9409
พฤหัสบดี
1102201 : การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
41
สป14-201
13:00-17:00
30 ต.ค 2566 เวลา 13:30-15:30 ห้อง สป9205
ศุกร์
4173502 : เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรม
40
สป14-201
9:00-10:00
2 พ.ย 2566 เวลา 15:35-16:35 ห้อง สป9401
ศุกร์
1105109 : การจัดการเรียนรู้วอลเลย์บอล
41
สป14-201
13:00-16:00
3 พ.ย 2566 เวลา 13:30-15:00 ห้อง สป9211
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122