ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มรธ. สมุทรปราการ อาคาร 15 (อาคารอุตสาหกรรมบริการ/โรงแรม)
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  6/2/2566 - 12/2/2566 
วัน
รายวิชา
หมู่เรียน
ห้อง
เวลา
สอบปลายภาค
จันทร์
3201102 : พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมบริการ
40
สป15-301
13:00-16:00
จันทร์
3201102 : พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมบริการ
40
สป15-301
13:00-16:00
พุธ
3223203 : การสำรวจและวิจัยสำหรับการโรงแรม
40
สป15-301
8:00-12:00
พุธ
3223203 : การสำรวจและวิจัยสำหรับการโรงแรม
40
สป15-301
8:00-12:00
พุธ
3253502 : การเตรียมสหกิจศึกษา
40
สป15-301
13:00-14:00
พฤหัสบดี
3222209 : การจัดการงานบาร์และเครื่องดื่ม
40
สป15-301
8:00-12:00
พฤหัสบดี
3222209 : การจัดการงานบาร์และเครื่องดื่ม
40
สป15-301
8:00-12:00
พฤหัสบดี
3223208 : การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในธุรกิจโรงแรม
40
สป15-301
13:00-17:00
พฤหัสบดี
3223208 : การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในธุรกิจโรงแรม
40
สป15-301
13:00-17:00
ศุกร์
3221206 : การจัดการงานแม่บ้าน
40
สป15-301
8:00-12:00
ศุกร์
3221206 : การจัดการงานแม่บ้าน
40
สป15-301
8:00-12:00
ศุกร์
3213210 : การสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน
40
สป15-301
13:00-17:00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122