ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มรธ. สมุทรปราการ อาคาร 4
 ห้อง
 คุณลักษณะ ห้องเรียน
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  13/2/2566 - 19/2/2566 

ตารางเรียน ตารางสอน

วันเวลาสอบ
วัน
วิชา
หมู่เรียน
ห้อง
เวลา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122