ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
ศูนย์ มรธ. กรุงเทพมหานคร
   -  
   1  อาคาร 1 คณะวิทยาศาสตร์
   2  อาคาร 2 คณะครุศาสตร์,คณะมนษย์ฯ
   3  อาคาร 3 สำนักอธิการบดี,คณะวิทยาการจัดการ
   4  อาคาร 4 งานเจ้าหน้าที่,สำนักศิลปวัฒนธรรม
   5  อาคาร 5 งานการเงิน,ศูนย์คอมพิวเตอร์
   6  อาคาร 6 สำนักส่งเสริมวิชาการ
   7  อาคาร 7 ศูนย์ปฏิการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวม
ศูนย์ มรธ. สมุทรปราการ
   1  อาคาร1
   12-  อาคาร 12
   13-  อาคาร 13
   14-  อาคาร 14
   15-  อาคาร 15 (อาคารอุตสาหกรรมบริการ/โรงแรม)
   2  อาคาร2
   3  อาคาร3
   4  อาคาร5
   5  อาคาร6
   6  อาคาร 7
   7  อาคาร 4
   9  อาคาร 9