ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มรธ. กรุงเทพมหานคร อาคาร 5 งานการเงิน,ศูนย์คอมพิวเตอร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  20/3/2566 - 26/3/2566 

ตารางเรียน

ตารางสอบปลายภาค
วัน
รายวิชา
หมู่เรียน
ห้อง
เวลา