ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มรธ. กรุงเทพมหานคร อาคาร 5 งานการเงิน,ศูนย์คอมพิวเตอร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  15/4/2567 - 21/4/2567 

ตารางเรียน ตารางสอน

วันเวลาสอบ
วัน
วิชา
หมู่เรียน
ห้อง
เวลา