ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มรธ. สมุทรปราการ อาคาร 4
 ห้อง
 คุณลักษณะ ห้องเรียน
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  6/2/2566 - 12/2/2566 

ตารางเรียน

ตารางสอบปลายภาค
วัน
รายวิชา
หมู่เรียน
ห้อง
เวลา