แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างโปรแกรมวิชา   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
   คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
   โปรแกรมวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   รุ่น    หมุ่  

 ปีการศึกษา 2564   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
    3 (3-0-6)
0641002 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
    3 (3-0-6)
0643006 Food and Nutrition for Health
 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
    3 (3-0-6)
3401101 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
    3 (3-0-6)
3401102 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
    3 (3-0-6)
3441331 Business Programming I
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ 1
    3 (2-2-5)
3441441 Computer and Operating System for Business
 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเพื่องานธุรกิจ
    3 (2-2-5)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641003 English for Learning Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
    3 (3-0-6)
0642001 New Normal Life
 ชีวิตวิถีใหม่
    3 (3-0-6)
0642007 Life in Digital Society
 ชีวิตในสังคมดิจิทัล
    3 (3-0-6)
0643001 Digital Literacy
 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    3 (2-2-5)
3402301 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
    3 (3-0-6)
3441332 Business Programming II
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ 2
    3 (2-2-5)
3442333 Business Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
    3 (2-2-5)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642003 Aesthetics for Life
 สุนทรียภาพของชีวิต
    3 (3-0-6)
3301001 Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
    3 (2-2-5)
3401201 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
    3 (3-0-6)
3440501 Business Information System
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
    3 (2-2-5)
3442111 Business Process Analysis
 การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
    3 (2-2-5)
3442221 Data Communication and Network System in Business
 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายในงานธุรกิจ
    3 (2-2-5)
3442442 Business Database Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลสำหรับงานธุรกิจ
    3 (2-2-5)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1550012 English for Computer Business
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจคอมพิวเตอร์
    3 (2-2-5)
3302102 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
    3 (3-0-6)
3402104 Operations Management
 การจัดการปฏิบัติการ
    3 (3-0-6)
3403107 Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการ
    3 (3-0-6)
3442222 Management of Electronic Business
 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
    3 (2-2-5)
3443113 Business Information System Security
 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
    3 (3-0-6)
3444114 Project Management for Business Computer
 การบริหารโครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    3 (2-2-5)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0642008 Personality and Modern Communication
 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม่
    3 (3-0-6)
1550013 English for Personnel in the Computer Business
 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร์
    3 (2-2-5)
3403106 Business Statistics
 สถิติธุรกิจ
    3 (2-2-5)
3440502 Computer Graphics for Business
 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานธุรกิจ
    3 (2-2-5)
3443112 Business System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ
    3 (2-2-5)
3443225 Special Business Computer Project I
 โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
    1 (0-2-1)
3444115 Seminar in Business Computer
 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    3 (2-2-5)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641004 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
    3 (3-0-6)
0643005 Basic Skills for Innovation Creation
 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
    3 (3-0-6)
3404109 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
    3 (3-0-6)
3440505 Research in Business Computer
 การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    3 (2-2-5)
3442324 Multimedia Development for Business
 การพัฒนาสื่อประสมสำหรับงานธุรกิจ
    3 (2-2-5)
3443223 Website Development in Business
 การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับงานธุรกิจ
    3 (2-2-5)
3443226 Special Business Computer Project II
 โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
    2 (0-4-2)
3444001 Preparation for Professional Practicum in Business Computer
 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    1 (0-0-45)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3444002 Professional Practicum in Business Computer
 การปฏิบัติงานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    6 (0-0-640)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122