แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างโปรแกรมวิชา   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
   คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
   โปรแกรมวิชา : การบัญชี
   รุ่น    หมุ่  

 ปีการศึกษา 2565   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641002 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
    3 (3-0-6)
0642001 New Normal Life
 ชีวิตวิถีใหม่
    3 (3-0-6)
3301101 Accounting Principles 1
 การบัญชีชั้นต้น 1
    3 (2-2-5)
3301103 Taxation 1
 การภาษีอากร 1
    3 (3-0-6)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641005 Basic Chinese Language and Culture
 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
    3 (3-0-6)
0643001 Digital Literacy
 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    3 (2-2-5)
3301102 Accounting Principles 2
 การบัญชีชั้นต้น 2
    3 (2-2-5)
3301104 Microeconomics
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
    3 (3-0-6)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3301105 English for Business Profession Development 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 1
    3 (3-0-6)
3302103 Macroeconomics
 เศรษฐศาสตร์มหภาค
    3 (3-0-6)
3302105 Accountancy for Social and Organizational Management
 การบัญชีเพื่อการจัดการสังคมและองค์กร
    3 (3-0-6)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641003 English for Learning Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
    3 (3-0-6)
3302201 Intermediate Accounting 1
 การบัญชีชั้นกลาง 1
    3 (2-2-5)
3302203 Cost Accounting 1
 การบัญชีต้นทุน 1
    3 (3-0-6)
3302205 Taxation 2
 การภาษีอากร 2
    3 (3-0-6)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0643005 Basic Skills for Innovation Creation
 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
    3 (3-0-6)
3302104 English for Business Profession Development 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ 2
    3 (3-0-6)
3302202 Intermediate Accounting 2
 การบัญชีชั้นกลาง 2
    3 (2-2-5)
3302204 Cost Accounting 2
 การบัญชีต้นทุน 2
    3 (3-0-6)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3303101 Quantitative Analysis & Business Statistics
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
    3 (3-0-6)
3303201 Financial Statement Analysis
 การวิเคราะห์และการรายงานทางการเงิน
    3 (3-0-6)
3303205 Accounting information Systems
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
    3 (2-2-5)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3303202 Advanced Accounting 1
 การบัญชีชั้นสูง 1
    3 (2-2-5)
3303204 Internal Control and Auditing
 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
    3 (3-0-6)
3304201 Auditing
 การสอบบัญชี
    3 (3-0-6)
3404109 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
    3 (3-0-6)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3303203 Advanced Accounting 2
 การบัญชีชั้นสูง 2
    3 (2-2-5)
3304101 Research in Accounting
 การวิจัยทางการบัญชี
    3 (3-0-6)
3304102 International Financial Management
 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
    3 (3-0-6)
3304202 Corporate Governance and Professional Ethics for Accounting
 การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
    3 (3-0-6)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3304203 Preparation for Professional Practice
 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
    1 (0-0-45)
3304305 Seminar on Financial Accounting
 สัมมนาการบัญชีการเงิน
    3 (2-2-5)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  4  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3304204 Accounting practice
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี
    6 (0-0-640)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต