สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนผู้รับบริการ/ความพึงพอใจการให้บริการ 4.79 จากผู้ตอบ 16,075 คน

ประจำปี 2562