กันยายน 2565 สถิติการให้บริการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สถิติการให้บริการ ประจำปี 2565 จากผู้ตอบ 5,229 คน