Home / นักศึกษา / ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษา ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2565
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรออกมาตรการลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง และนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

  • นักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษรุ่น พ64 , สป64 ที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2564
  • นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น พ59 - พ63 , สป59 - สป63 รวมทั้งนักศึกษารุ่นตกค้าง ให้ได้รับ 1 ภาคเรียน โดยไม่ซ้ำกับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบริหารห้องเรียน ภาคเรียนละ 1000 บาท
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าปรับลงทะเบียนช้า ค่าปรับในการชำระเงินช้าและค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
รายละเอียดการได้รับสิทธิ์ลดค่าเทอม และคืนเงินจากมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา>> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2565
  • ในภาคเรียนที่นักศึกษาได้รับส่วนลดค่าบริหารจัดการห้องเรียน ระบบจะลดให้โดยอัตโนมัติ นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้จากในแบบชำระเงินของนักศึกษา
  • นักศึกษาที่ได้ชำระเงินเต็มจำนวนในภาคเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือ สามารถยื่นคำร้องที่ 19 โดยทางมหาวิทยาลัยจะทำการคืนเงินให้ทางบัญชีที่นักศึกษายื่นไว้ในระบบ
  • สามารถยื่นคำร้องได้เฉพาะนักศึกษาที่มีสถานะการเป็นนักศึกษาอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น
นักศึกษาเข้าระบบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน