ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่อง โครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ระยะเวลาดำเนินโครงการ

  4 เดือน (สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2564)

 • (โดยได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจากภาครัฐ ร้อยละ 30 และมหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาส่วนลดร้อยละ 20 )

รายละเอียดการได้รับสิทธิ์ลดค่าเทอม และคืนเงินจากมหาวิทยาลัย

 • กรณีที่ 1

  นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ที่ ยังไม่ได้ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนภาคเรียน 1/2564
 • และนักศึกษาดำเนินการเข้าระบบยืนยันขอรับสิทธิ์ลดค่าเทอมร้อยละ 50 ตามนโยบายของรัฐบาล ของมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 – 3 กันยายน 2564
  โดยมหาวิทยาลัยจะเปิดระบบให้นักศึกษา ชำระเงินค่าเทอมถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

  สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการเข้าไปยืนยันการใช้สิทธิ์ลดค่าเทอม 50%
  ตามนโยบายรัฐบาล รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ขอให้นักศึกษาเข้าไปยืนยันการใช้สิทธิ์ลดค่าเทอม 50%
  ตามนโยบายรัฐบาล รอบเพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่เว็บไซต์ ปิดระบบวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

  นักศึกษาภาคปกติ สามารถพิมพ์แบบชำระเงิน หลังการยืนยันสิทธิ์ 5 วันทำการ
  นักศึกษาภาคพิเศษ สามารถพิมพ์แบบชำระเงิน ตามปฏิทินวิชาการของแต่ละรุ่น/กลุ่ม

  นักศึกษาทุกระดับ และรุ่นกลุ่ม เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยและระบบทำการลดค่าเทอมให้แล้ว
  นักศึกษาต้องชำระเงินค่าเทอม ปีการศึกษา 1/2564

  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 มิเช่นนั้นถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การรับส่วนลดในปีการศึกษา 1/2564 ทุกกรณี
  >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับเพิ่มเติม) -->


 • กรณีที่ 2

  นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2564 เต็มจำนวนแล้ว
 • มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้นักศึกษา โดยมีขั้นตอน ดังนี้

  2.1 นักศึกษาเข้าระบบยืนยันการใช้สิทธิ์ลดค่าเทอมร้อยละ 50 ตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย
  (ระบุบัญชีธนาคาร ที่ทำการผูกกับระบบพร้อมเพย์ (Prompt pay) บัตรประชาชนของนักศึกษา พร้อมทั้งอัพโหลดสำเนาบัตรประชาชนเข้าระบบ)

  เมื่อนักศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และจัดทำข้อมูลเพื่อจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารของนักศึกษา
  จำนวนเงินเท่ากับส่วนลดค่าเทอม รวมร้อยละ 50 ของเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล และเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

  2.2 เมื่อนักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษา
  เมื่อรัฐบาลโอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้มหาวิทยาลัย โดยแจ้งวันคืนเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122 และ 60130 เบอร์มือถือ 094-795-4174

  สมุทรปราการ เบอร์โทรศัพท์ 0-2325-2010 ต่อ 2103, 2015 - 2017 เบอร์มือถือ 092-107-6510