Home / นักศึกษา / ลดค่าเทอมตามนโยบายรัฐ

ลดค่าเทอม 50 % ตามนโยบายรัฐ

ลดค่าเทอมตามนโยบายรัฐ ภาคการศึกษาที่ 1 / 2564

ค่าเล่าเรียนที่ภาครัฐจะเยียวยาในโครงการ # อว.ลดค่าเทอม

 • หมายถึง : ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้า ที่จ่ายตามภาคหรือปีการศึกษา (เน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การจัดการศึกษา)
 • ยกเว้น : ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ ค่าธรรมเนียมเอกสารต่างๆ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย ค่าหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าทำบัตรประจำตัว บัตร ATM ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าห้องสมุด ค่าบำรุงสาขา ชมรม ค่ามัดจำ ฯลฯ
 • ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ นั้น มหาวิทยาลัยอาจจัดส่วนลดให้ได้ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย
 • ไม่นับรวมหลักสูตรอบรม reskill upskill หลักสูตรอบรมทั่วไปที่ได้ประกาศนียบัตรการอบรม

กลุ่มเป้าหมายที่ภาครัฐจะเยียวยาในโครงการ # อว.ลดค่าเทอม

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในสถาบันศึกษาภาครัฐและเอกชน (ภาคปกติ และภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2564)
 • ยกเว้น
 • นักศึกษาที่ได้รับทุน 100% (ทุนรัฐบาล ทุนเอกชน ทุนมหาวิทยาลัย)
 • นักศึกษาต่างชาติ

ระบบยืนยันการใช้สิทธิ์

 1. นักศึกษา ที่ชำระเงินด้วยตนเอง เข้าระบบเลือกยืนยันรับสิทธิ์ เพื่อรับส่วนลดค่าเทอม
 2. นักศึกษา กยศ. กรอ. เข้าระบบเลือกยืนยันรับสิทธิ์ เพื่อลดหนี้เงินกู้
 3. นักศึกษา ที่ได้รับทุน 100% (ทุนรัฐบาล ทุนเอกชน ทุนมหาวิทยาลัย) เข้าระบบเลือก ไม่ใช้สิทธิ์ เพราะได้รับทุนเต็มจำนวนไปแล้ว

รายละเอียดการได้รับสิทธิ์ลดค่าเทอม และคืนเงินจากมหาวิทยาลัย

 • กรณีที่ 1

  สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการเข้าไปยืนยันการใช้สิทธิ์ลดค่าเทอม 50%
  ตามนโยบายรัฐบาล รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ขอให้นักศึกษาเข้าไปยืนยันการใช้สิทธิ์ลดค่าเทอม 50%
  ตามนโยบายรัฐบาล รอบเพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ปิดระบบวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

  นักศึกษาภาคปกติ สามารถพิมพ์แบบชำระเงิน หลังการยืนยันสิทธิ์ 2 วันทำการ
  นักศึกษาภาคพิเศษ สามารถพิมพ์แบบชำระเงิน ตามปฏิทินวิชาการของแต่ละรุ่น/กลุ่ม

  นักศึกษาทุกระดับ และรุ่นกลุ่ม เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยและระบบทำการลดค่าเทอมให้แล้ว
  นักศึกษาต้องชำระเงินค่าเทอม ปีการศึกษา 1/2564

  ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 มิเช่นนั้นถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การรับส่วนลด 30% จากทางรัฐบาล

  โดยทางมหาวิทยาลัยยังให้ส่วนลดแก่นักศึกษา ในสัดส่วน 20%
  ในปีการศึกษา 1/2564


  >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1
  ปีการศึกษา 2564 (ฉบับเพิ่มเติม) • กรณีที่ 2

  นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2564 เต็มจำนวนแล้ว
 • มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้นักศึกษา โดยมีขั้นตอน ดังนี้

  2.1 นักศึกษาเข้าระบบยืนยันการใช้สิทธิ์ลดค่าเทอมร้อยละ 50 ตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย
  (ระบุบัญชีธนาคาร ที่ทำการผูกกับระบบพร้อมเพย์ (Prompt pay) บัตรประชาชนของนักศึกษา พร้อมทั้งอัพโหลดสำเนาบัตรประชาชนเข้าระบบ)

  เมื่อนักศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และจัดทำข้อมูลเพื่อจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารของนักศึกษา
  จำนวนเงินเท่ากับส่วนลดค่าเทอม รวมร้อยละ 50 ของเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล และเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

  2.2 เมื่อนักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษา
  เมื่อรัฐบาลโอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้มหาวิทยาลัย โดยแจ้งวันคืนเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาเข้าระบบ

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ >>ดาวน์โหลด
เอกสารรายละเอียด : ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 • จะต้องมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาเป็นปัจุบัน
 • ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2564


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน