Home / นักศึกษา / ลดค่าเทอมตามนโยบายรัฐ

ลดค่าเทอม 50 % ตามนโยบายรัฐ

ลดค่าเทอมตามนโยบายรัฐ ภาคการศึกษาที่ 1 / 2564

ค่าเล่าเรียนที่ภาครัฐจะเยียวยาในโครงการ # อว.ลดค่าเทอม

 • หมายถึง : ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้า ที่จ่ายตามภาคหรือปีการศึกษา (เน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การจัดการศึกษา)
 • ยกเว้น : ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ ค่าธรรมเนียมเอกสารต่างๆ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย ค่าหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าทำบัตรประจำตัว บัตร ATM ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าห้องสมุด ค่าบำรุงสาขา ชมรม ค่ามัดจำ ฯลฯ
 • ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ นั้น มหาวิทยาลัยอาจจัดส่วนลดให้ได้ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย
 • ไม่นับรวมหลักสูตรอบรม reskill upskill หลักสูตรอบรมทั่วไปที่ได้ประกาศนียบัตรการอบรม

กลุ่มเป้าหมายที่ภาครัฐจะเยียวยาในโครงการ # อว.ลดค่าเทอม

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในสถาบันศึกษาภาครัฐและเอกชน (ภาคปกติ และภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2564)
 • ยกเว้น
 • นักศึกษาที่ได้รับทุน 100% (ทุนรัฐบาล ทุนเอกชน ทุนมหาวิทยาลัย)
 • นักศึกษาต่างชาติ

ระบบยืนยันการใช้สิทธิ์

 1. นักศึกษา ที่ชำระเงินด้วยตนเอง เข้าระบบเลือกยืนยันรับสิทธิ์ เพื่อรับส่วนลดค่าเทอม
 2. นักศึกษา กยศ. กรอ. เข้าระบบเลือกยืนยันรับสิทธิ์ เพื่อลดหนี้เงินกู้
 3. นักศึกษา ที่ได้รับทุน 100% (ทุนรัฐบาล ทุนเอกชน ทุนมหาวิทยาลัย) เข้าระบบเลือก ไม่ใช้สิทธิ์ เพราะได้รับทุนเต็มจำนวนไปแล้ว

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์

 1. นักศึกษาดำเนินการยืนยันการใช้สิทธิ์ลดค่าเทอม 50% ในระบบ ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (วันที่ 15 – 30 กันยายน 2564)
 2. มหาวิทยาลัย ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติของนักศึกษา ตามเงื่อนไขของมติ ครม.
 3. มหาวิทยาลัย แจ้งกำหนดการชำระเงินให้นักศึกษาทราบ
 4. - กรณีนักศึกษาที่ชำระเงินแล้ว มหาวิทยาลัยจะคืนเงินตามส่วนลด
  - กรณีนักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงิน มหาวิทยาลัยจะออกใบสลิปค่าเทอมให้ใหม่(พร้อมทั้งลดค่าเทอมตามมติ ครม.)
 5. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในแบบชำระเงิน

 6. ** ระบบจะทำการลดค่าเทอมให้ เฉพาะนักศึกษาที่ได้ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว **
นักศึกษาเข้าระบบ
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ >>ดาวน์โหลด
เอกสารรายละเอียด : ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 • จะต้องมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาเป็นปัจุบัน
 • ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2564


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน