Home / นักศึกษา / ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20 % ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยลดค่าธรรมเนียม

 • หมายถึง : ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้า ที่จ่ายตามภาคหรือปีการศึกษา (เน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การจัดการศึกษา)
 • ยกเว้น : ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ ค่าธรรมเนียมเอกสารต่างๆ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย ค่าหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าทำบัตรประจำตัว บัตร ATM ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าห้องสมุด ค่าบำรุงสาขา ชมรม ค่ามัดจำ ฯลฯ
 • ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ นั้น มหาวิทยาลัยอาจจัดส่วนลดให้ได้ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย
 • ไม่นับรวมหลักสูตรอบรม reskill upskill หลักสูตรอบรมทั่วไปที่ได้ประกาศนียบัตรการอบรม

กลุ่มเป้าหมายที่ภาครัฐจะเยียวยาในโครงการ # อว.ลดค่าเทอม

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในสถาบันศึกษาภาครัฐและเอกชน (ภาคปกติ และภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2564)
 • ยกเว้น นักศึกษาที่ได้รับทุน 100% (ทุนรัฐบาล ทุนเอกชน ทุนมหาวิทยาลัย), นักศึกษาที่ผู้ปกครองเบิกราชการ, นักศึกษาต่างชาติ

ระบบยืนยันการใช้สิทธิ์

 1. นักศึกษา ที่ชำระเงินด้วยตนเอง เข้าระบบเลือกยืนยันรับสิทธิ์ เพื่อรับส่วนลดค่าเทอม
 2. นักศึกษา กยศ. กรอ. เข้าระบบเลือกยืนยันรับสิทธิ์ เพื่อลดหนี้เงินกู้
 3. นักศึกษา ที่ได้รับทุน 100% (ทุนรัฐบาล ทุนเอกชน ทุนมหาวิทยาลัย), นักศึกษาที่ผู้ปกครองเบิกราชการ เข้าระบบเลือก ไม่ใช้สิทธิ์ เพราะได้รับทุนเต็มจำนวนไปแล้ว

รายละเอียดการได้รับสิทธิ์ลดค่าเทอม และคืนเงินจากมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ/ภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 50% ให้นักศึกษา ยืนยันรับสิทธิส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564


>> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับเพิ่มเติม)

ระบบยืนยันสิทธิ์

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2564 เต็มจำนวนแล้ว มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้นักศึกษา โดยมีขั้นตอน ดังนี้

2.1 นักศึกษาเข้าระบบยืนยันการใช้สิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 20 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย (ระบุบัญชีธนาคาร ที่ทำการผูกกับระบบพร้อมเพย์ (Prompt pay) บัตรประชาชนของนักศึกษา พร้อมทั้งอัพโหลดสำเนาบัตรประชาชนเข้าระบบ)

เมื่อนักศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และจัดทำข้อมูลเพื่อจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารของนักศึกษา
จำนวนเงินเท่ากับส่วนลดค่าเทอม รวมร้อยละ 20 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2.2 เมื่อนักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษาตามลำดับ

นักศึกษาเข้าระบบ

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ >>ดาวน์โหลด
เอกสารรายละเอียด :

หมายเหตุ

 • จะต้องมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาเป็นปัจจุบัน
 • ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2564


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน