ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 21 พ.ย. 2565 0:00 น.27 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 121 พ.ย. 2565 0:00 น.27 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 221 พ.ย. 2565 0:00 น.27 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 321 พ.ย. 2565 0:00 น.27 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 421 พ.ย. 2565 0:00 น.27 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปีที่ 521 พ.ย. 2565 0:00 น.27 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)21 พ.ย. 2565 0:00 น.27 พ.ย. 2565 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 28 พ.ย. 2565 0:00 น.13 ธ.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา28 พ.ย. 2565 0:00 น.13 ธ.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา28 พ.ย. 2565 0:00 น.13 ธ.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา28 พ.ย. 2565 0:00 น.13 ธ.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )26 ธ.ค. 2565 8:30 น.17 มี.ค. 2566 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 28 พ.ย. 2565 0:00 น.13 ธ.ค. 2565 23:59 น.
    -  ลงทะเบียนล่าช้า28 พ.ย. 2565 0:00 น.13 ธ.ค. 2565 23:59 น.
 • วันชำระเงิน
 • 26 ธ.ค. 2565 8:00 น.4 ม.ค. 2566 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า28 พ.ย. 2565 0:00 น.16 มี.ค. 2566 23:59 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า5 ม.ค. 2566 0:00 น.3 ก.พ. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า5 ม.ค. 2566 0:00 น.3 ก.พ. 2566 16:30 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา28 พ.ย. 2565 8:00 น.28 พ.ย. 2565 18:00 น.
    -  นักศึกษาพิมพ์แบบชำระเงิน Online19 ธ.ค. 2565 0:00 น.4 ม.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา1 ก.พ. 2566 8:00 น.28 ก.พ. 2566 16:30 น.
    -  ช่วงการขอแก้ไขผลการศึกษา I30 ม.ค. 2566 8:30 น.3 ก.พ. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I30 ม.ค. 2566 8:30 น.3 ก.พ. 2566 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 128 พ.ย. 2565 8:30 น.12 ธ.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 29 ม.ค. 2566 8:30 น.13 ม.ค. 2566 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 313 ก.พ. 2566 8:30 น.17 ก.พ. 2566 16:30 น.
    -  วันยื่นคำร้องและชำระเงิน กรณีขาดสอบปลายภาค24 มี.ค. 2566 8:30 น.7 เม.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันสอบกรณีขาดสอบปลายภาค16 เม.ย. 2566 8:30 น.19 เม.ย. 2566 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค16 ม.ค. 2566 8:30 น.20 ม.ค. 2566 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค20 มี.ค. 2566 8:30 น.24 มี.ค. 2566 16:30 น.
    -  สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนและการวัดผล16 มี.ค. 2566 8:00 น.16 มี.ค. 2566 16:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122