ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ให้นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์รุ่นกลุ่มต่อไปนี้ลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/02 16 ม.ค. 20 ก.พ. 65 1/2564 23 ม.ค. - 20 ก.พ. 65
พ61/10, พ62/21 16 ม.ค. 20 ก.พ. 65 2/2564 23 ม.ค. - 20 ก.พ. 65

ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 ม.ค. 2565
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/01 9 - 30 ม.ค. 65 3/2563 16 ม.ค. - 13 ก.พ. 65
พ60/16, พ60/19-20 9 - 30 ม.ค. 65 1/2564 16 ม.ค. - 13 ก.พ. 65
พ63/10 9 - 30 ม.ค. 65 2/2564 16 ม.ค. - 13 ก.พ. 65

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2565
 2.ให้นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์รุ่นกลุ่มต่อไปนี้ลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 ธ.ค. 2564
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ61/20 26 ธ.ค. 64 - 23 ม.ค. 65 1/2564 9 ม.ค. - 6 ก.พ. 65

ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 ธ.ค. 2564
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ60/13, พ60/18 12 ธ.ค. 64 - 9 ม.ค. 65 3/2563 19 ธ.ค. 64 - 23 ม.ค. 65

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2565
 3.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 13 ธันวาคม 2564(ด่วนที่สุด)
(ตรวจสอบรายชื่อ) Download : ( file PDF )
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 13 ธันวาคม 2564
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้งรับเอกสาร/เงินค่าประกันของเสียหายผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)

หมายเหตุ : นักศึกษายื่นคำร้องขอรับใบรับรองคุณวุฒิและใบ Transcript ออนไลน์
จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการบริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่งด่วนพิเศษ ภายในประเทศแบบเหมาจ่าย ครั้งละ 100 บาท
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ พ.ศ.2564
ประกาศโดย   reg   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2565
 4.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 8 - 19 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร
- วันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
เปิดภาคเรียนที่ 2/2564

- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 22 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
- 14 - 29 ธันวาคม 2564
กำหนดชำระเงิน
- 20 - 29 ธันวาคม 2564
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2564
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122