ขั้นตอนการลงทะเบียน

หลังจากที่นักศึกษาเข้ามาสู่หน้าแรกของระบบแล้วนักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปทำการลงทะเบียนโดยกดปุ่ม

หลังจากที่เข้ามาแล้วให้ระบุรหัสประจำตัวและรหัสผ่านแล้วกดปุ่มตรวจสอบ

ถ้าในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ตามปฎิทินการศึกษา จะมีปุ่มลงทะเบียนปรากฏขึ้น

หลังจากที่เข้ามาสู่ที่หน้าจอการลงทะเบียนแล้วนักศึกษาจะเห็นรายวิชาตามแผนของนักศึกษาปรากฏอยู่ถ้านักศึกษาไม่ต้องการลงทะเบียนตามแผนนักศึกษาสามารถลบบางรายวิชาที่ไม่ต้องการลงทะเบียนได้โดยกดที่ [ลบ]

ถ้านักศึกษาต้องการลงทะเบียนรายวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติม นักศึกษาสามารถค้นหารายวิชาได้โดยระบุรายวิชาที่ ระบุรหัสรายวิชา

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาโดยการเลือกเครื่องหมาย ส่วนรายวิชาที่ไม่มีเครื่องปรากฏ จะเป็นรายวิชาที่ไม่ได้สำรองที่นั่งเรียนไว้กับรุ่น/กลุ่มของนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ไม่ทราบรหัสวิชานักศึกษาสามารถค้นหารายวิชาได้โดยใช้เมนู

นักศึกษาสามารถค้นหารายวิชาได้จากรหัสวิชาชื่อวิชาหรืออาจจะค้นหาได้จากช่วงเวลาเรียนของรายวิชาโดยการกดที่

หลังจากที่กดปุ่มค้นหาแล้วจะมีรายการรายวิชาตามที่ระบุเงื่อนไขนักศึกษาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของรายวิชาได้โดยเลือกที่รหัสรายวิชา

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาได้โดยเลือกที่ เลือก โดยนักศึกษาจะสามารถรายวิชาที่สำรองที่นั่งให้สำหรับนักศึกษาเท่านั้น

นักศึกษาต้องปรับเปลี่ยนรายวิชาจนไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆ ก่อนจึงจะสามารถยืนยันการลงทะเบียนได้

ถ้านักศึกษาต้องการดึงรายวิชาจากแผนการเรียนของรุ่น/กลุ่มของนักศึกษาสามารถทำได้โดยกดปุ่ม

สำหรับรายวิชาเลือกเสรี นักศึกษาต้องลบรายการนั้นออกก่อนแล้วจึงเลือกรายวิชาอื่น ๆ เข้าไปแทนเป็นรายวิชาเลือกเสรี

นักศึกษาสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนได้ก่อนการยืนยันการลงทะเบียนโดยเลือกที่

นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบได้ก่อนการยืนยันการลงทะเบียนโดยเลือกที่

หลังจากที่นักศึกษาได้ทำการเลือกรายวิชาจนครบตามต้องการและไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆแล้ว นักศึกษาต้องทำการยืนยันโดยการเลือกที่

นักศึกษาต้องตรวจสอบรายวิชาให้ถูกต้องแล้วจึงกดที่ปุ่ม ยืนยันผลการลงทะเบียนอีกครั้ง

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้โดยการกดที่ปุ่มผลการลงทะเบียน