ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการทำบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2560
 2.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2560
 3.กำหนดวันสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560(ด่วนที่สุด)
ประกาศ กำหนดวันสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
1.อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเอก รายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาอื่นๆ ทุกรายวิชา จัดสอบนอกตารางด้วยตนเอง ตามวัน เวลาที่สอนในตารางเรียนตารางสอน ระหว่างวันจันทร์ที่ 6 - วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
2. นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคให้ยื่นคำร้องระหว่างวันที่ 13 - 27 พฤศจิกายน 2560
( รายละเอียดเพิ่มเติม )
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2560
 4.รักษาสภาพภาคเรียนที่ 1/2560(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคปกติ ที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นภาคเรียนสุดท้าย และรอผลการแก้เกรด i นักศึกษาต้องดำเนินการรักษาสภาพ ภาคเรียนที่ 1/2560

หมายเหตุ: ทั้งนักศึกษาที่ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ยังไม่ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2560
 5.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 1/2560
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ เรียนวันธรรมดา
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2560 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น56,57,58 และ 59
- วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
- วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
เปิดภาคเรียนที่ 1/2560

- วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- วันที่ 13 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ http://reg.dru.ac.th
- วันที่ 21 สิงหาคม - 11 กันยายน 2560
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2560
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2560
 6.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 9 สิงหาคม 2560(ด่วนที่สุด)
( ตรวจสอบรายชื่อ ) Download : ( file PDF )
สภาวิชาการอนุมัติ วันที่ 9 สิงหาคม 2560
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
1. รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
** โดยลงเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้องด้วย **
Download : ( คำร้องขอคืนเงินประกัน )
2. ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560
จ.- ศ. เวลา 9.00 - 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2560
 7.พิมพ์ใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา Online
นักศึกษาที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาแล้วสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ online ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ( พิมพ์ใบเสร็จ ) ( มีปัญหาในการพิมพ์ใบเสร็จไม่ได้ติดต่อ กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ โทร. 028901801 ต่อ 5025 )

** ( คู่มือการพิมพ์ใบเสร็จ ) บราว์เซอร์เหมาะสำหรับพิมพ์ใบเสร็จ

** ** เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่ใช้ใบเสร็จในการเบิกหน่วยงานต้นสังกัด
อัตราค่าธรรมเนียมภาคปกติ, ภาคพิเศษ

ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2560
 8.ประกาศเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ประกาศเรื่องระเบียบการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014