คณะ /สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ ประเภทรับตรง

รับสมัครใหม่ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2567

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ระดับปริญญาตรี รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/กศน./ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • ระดับปริญญาตรี (โดยการเทียบโอนหน่วยกิต) รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
 • ไม่ต้องสอบข้อเขียน ไม่ใช้คะแนน GAT PAT และวิชาสามัญ
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
 • ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ประมาณ 9,000 บาทต่อภาคเรียน
 • ยกเว้น : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ประมาณ 17,000 บาท
ทุนสนับสนุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา จากแหล่งต่างๆ ดังนี้
 • ทุน กยศ. สามารถกู้ กยศ. ต่อเนื่องได้ และนักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์สมัครเข้ารับทุน กยศ.
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ( Facebook กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี)
 • ทุนอื่น ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ยังมีทุนสนับสนุนการศึกษาอีกมากกว่า 200 ทุน สำหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เป็นนักกีฬา
  ทุนเรียนดี หรือผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย และยังมีทุนจากภาคเอกชนอีกเป็นจำนวนมาก

หมายเหตุ การจัดสรรทุนเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หลักฐานการสมัครเรียน (สมัครออนไลน์ ส่งเอกสารช่วงเปิดเทอม)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ (ห้ามขีดคร่อม)