การประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา จะประกาศตามวันทีสภาวิชาการอนุมัติสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่มีรายชื่อจบตามประกาศกรุณาติดต่อรับเอกสาร ตามวันที่กำหนด ในท้ายประกาศนี้

ขั้นตอนการรับวุฒิการศึกษา

นักศึกษาที่มีประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว

สามารถยื่นคำร้องแจ้งความประสงค์ผ่านระบบเพื่อขอรับเอกสารจบ/เงินค่าประกันของเสียหายผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถ ยื่นคำร้องออนไลน์ได้
นักศึกษาสามารถ ยื่นคำร้องขอรับใบรับรองคุณวุฒิและใบ Transcript ออนไลน์ จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการบริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่งด่วนพิเศษ ภายในประเทศแบบเหมาจ่าย ครั้งละ 100 บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ พ.ศ.2564
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา