การประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา จะประกาศตามวันทีสภาวิชาการอนุมัติสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่มีรายชื่อจบตามประกาศกรุณาติดต่อรับเอกสาร ตามวันที่กำหนด ในท้ายประกาศนี้

ขั้นตอนการรับวุฒิการศึกษา

นักศึกษาที่มีประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว

สามารถยื่นคำร้องแจ้งความประสงค์ผ่านระบบเพื่อขอรับเอกสารจบ/เงินค่าประกันของเสียหายผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถ ยื่นคำร้องออนไลน์ได้
นักศึกษาสามารถ ยื่นคำร้องขอรับใบรับรองคุณวุฒิและใบ Transcript ออนไลน์ จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการบริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่งด่วนพิเศษ ภายในประเทศแบบเหมาจ่าย ครั้งละ 100 บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ พ.ศ.2564
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
วันที่สภาอนุมัติ สำเร็จการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดเริ่มรับเอกสารจบ
ตั้งแต่วันที่
23 กุมภาพันธ์ 2567 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
12 กุมภาพันธ์ 2567 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
12 ธันวาคม 2566 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
13 พฤศจิกายน 2566 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
9 ตุลาคม 2566 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
11 กันยายน 2566 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
15 สิงหาคม 2566 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
12 มิถุนายน 2566 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
8 พฤษภาคม 2566 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
13 กุมภาพันธ์ 2566 ชุด 1 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
13 กุมภาพันธ์ 2566 ชุด 2 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
13 ธันวาคม 2565 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
12 กันยายน 2565 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
8 สิงหาคม 2565 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
11 กรกฎาคม 2565 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)