ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 20 มี.ค. 2566 0:00 น.26 มี.ค. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 120 มี.ค. 2566 0:00 น.26 มี.ค. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 220 มี.ค. 2566 0:00 น.26 มี.ค. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 320 มี.ค. 2566 0:00 น.26 มี.ค. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 420 มี.ค. 2566 0:00 น.26 มี.ค. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)20 มี.ค. 2566 0:00 น.26 มี.ค. 2566 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 27 มี.ค. 2566 0:00 น.5 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา27 มี.ค. 2566 0:00 น.5 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา27 มี.ค. 2566 0:00 น.5 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา27 มี.ค. 2566 0:00 น.5 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )24 เม.ย. 2566 8:30 น.24 พ.ค. 2566 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 27 มี.ค. 2566 0:00 น.5 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ลงทะเบียนล่าช้า27 มี.ค. 2566 0:00 น.5 เม.ย. 2566 23:59 น.
 • วันชำระเงิน
 • 24 เม.ย. 2566 0:00 น.30 เม.ย. 2566 0:00 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า27 มี.ค. 2566 0:00 น.30 มิ.ย. 2566 0:00 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า1 พ.ค. 2566 0:00 น.30 พ.ค. 2566 0:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา27 มี.ค. 2566 0:00 น.12 มิ.ย. 2566 18:00 น.
    -  นักศึกษาพิมพ์แบบชำระเงิน Online18 เม.ย. 2566 0:00 น.30 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา1 พ.ค. 2566 0:00 น.31 พ.ค. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I8 พ.ค. 2566 8:30 น.15 พ.ค. 2566 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 127 มี.ค. 2566 8:30 น.5 เม.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 224 เม.ย. 2566 8:30 น.28 เม.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 322 พ.ค. 2566 8:30 น.26 พ.ค. 2566 16:30 น.
    -  วันยื่นคำร้องและชำระเงิน กรณีขาดสอบปลายภาค6 มิ.ย. 2566 8:30 น.16 มิ.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันสอบกรณีขาดสอบปลายภาค5 ก.ค. 2566 8:00 น.5 ก.ค. 2566 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค24 เม.ย. 2566 8:00 น.28 เม.ย. 2566 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค6 มิ.ย. 2566 8:00 น.12 มิ.ย. 2566 18:00 น.
    -  สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนและการวัดผล30 พ.ค. 2566 8:00 น.30 พ.ค. 2566 18:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122