ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 18 มี.ค. 2567 0:00 น.22 มี.ค. 2567 23:59 น.
    -  ชั้นปี 118 มี.ค. 2567 0:00 น.22 มี.ค. 2567 23:59 น.
    -  ชั้นปี 218 มี.ค. 2567 0:00 น.22 มี.ค. 2567 23:59 น.
    -  ชั้นปี 318 มี.ค. 2567 0:00 น.22 มี.ค. 2567 23:59 น.
    -  ชั้นปี 418 มี.ค. 2567 0:00 น.22 มี.ค. 2567 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)18 มี.ค. 2567 0:00 น.22 มี.ค. 2567 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 25 มี.ค. 2567 0:00 น.3 เม.ย. 2567 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา25 มี.ค. 2567 0:00 น.3 เม.ย. 2567 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา25 มี.ค. 2567 0:00 น.3 เม.ย. 2567 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา25 มี.ค. 2567 0:00 น.3 เม.ย. 2567 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )22 มี.ค. 2567 8:30 น.17 พ.ค. 2567 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 25 มี.ค. 2567 0:00 น.3 เม.ย. 2567 23:59 น.
    -  ลงทะเบียนล่าช้า25 มี.ค. 2567 0:00 น.3 เม.ย. 2567 23:59 น.
 • วันชำระเงิน
 • 22 เม.ย. 2567 0:00 น.30 เม.ย. 2567 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า25 มี.ค. 2567 0:00 น.27 พ.ค. 2567 23:59 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า1 พ.ค. 2567 0:00 น.27 พ.ค. 2567 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา25 มี.ค. 2567 8:00 น.27 พ.ค. 2567 16:30 น.
    -  นักศึกษาพิมพ์แบบชำระเงิน Online17 เม.ย. 2567 0:00 น.30 เม.ย. 2567 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา1 พ.ค. 2567 8:00 น.31 พ.ค. 2567 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I7 พ.ค. 2567 8:00 น.13 พ.ค. 2567 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 125 มี.ค. 2567 8:00 น.3 เม.ย. 2567 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 222 เม.ย. 2567 8:00 น.26 เม.ย. 2567 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 320 พ.ค. 2567 8:00 น.24 พ.ค. 2567 16:30 น.
    -  วันยื่นคำร้องและชำระเงิน กรณีขาดสอบปลายภาค28 พ.ค. 2567 8:00 น.4 มิ.ย. 2567 16:30 น.
    -  วันสอบกรณีขาดสอบปลายภาค26 มิ.ย. 2567 8:00 น.26 มิ.ย. 2567 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค22 เม.ย. 2567 8:00 น.26 เม.ย. 2567 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค28 พ.ค. 2567 8:00 น.4 มิ.ย. 2567 16:30 น.
    -  สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนและการวัดผล27 พ.ค. 2567 8:00 น.27 พ.ค. 2567 18:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122