ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 20 พ.ย. 2560 0:00 น.26 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 120 พ.ย. 2560 0:00 น.26 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 220 พ.ย. 2560 0:00 น.26 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 320 พ.ย. 2560 0:00 น.26 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 420 พ.ย. 2560 0:00 น.26 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)15 พ.ย. 2560 0:00 น.17 พ.ย. 2560 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 27 พ.ย. 2560 0:00 น.15 ธ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา27 พ.ย. 2560 0:00 น.15 ธ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา27 พ.ย. 2560 0:00 น.15 ธ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา27 พ.ย. 2560 0:00 น.15 ธ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )3 ม.ค. 2561 0:00 น.9 มี.ค. 2561 0:00 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 27 พ.ย. 2560 0:00 น.15 ธ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน Online25 ธ.ค. 2560 0:00 น.15 ม.ค. 2561 23:59 น.
 • วันชำระเงิน
 • 3 ม.ค. 2561 0:00 น.15 ม.ค. 2561 0:00 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า27 พ.ย. 2560 0:00 น.15 ธ.ค. 2560 0:00 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า16 ม.ค. 2561 0:00 น.14 ก.พ. 2561 0:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา27 พ.ย. 2560 0:00 น.27 พ.ย. 2560 0:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา15 ม.ค. 2561 0:00 น.31 ม.ค. 2561 0:00 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 127 พ.ย. 2560 0:00 น.15 ธ.ค. 2560 0:00 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 28 ม.ค. 2561 0:00 น.12 ม.ค. 2561 0:00 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 35 ก.พ. 2561 0:00 น.9 ก.พ. 2561 0:00 น.
    -  วันยื่นคำร้องและชำระเงิน กรณีขาดสอบปลายภาค26 มี.ค. 2561 0:00 น.6 เม.ย. 2561 0:00 น.
    -  วันสอบกรณีขาดสอบปลายภาค25 เม.ย. 2561 0:00 น.25 เม.ย. 2561 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค15 ม.ค. 2561 0:00 น.19 ม.ค. 2561 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค19 มี.ค. 2561 0:00 น.23 มี.ค. 2561 0:00 น.
    -  สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนและการวัดผล16 มี.ค. 2561 0:00 น.16 มี.ค. 2561 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014