ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 6 ก.ค. 2560 0:00 น.12 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 16 ก.ค. 2560 0:00 น.12 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 26 ก.ค. 2560 0:00 น.12 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 36 ก.ค. 2560 0:00 น.12 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 46 ก.ค. 2560 0:00 น.12 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)3 ก.ค. 2560 0:00 น.5 ก.ค. 2560 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 13 ก.ค. 2560 0:00 น.1 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา13 ก.ค. 2560 0:00 น.1 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา13 ก.ค. 2560 0:00 น.1 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา13 ก.ค. 2560 0:00 น.1 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )28 ส.ค. 2560 0:00 น.20 ต.ค. 2560 0:00 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 13 ก.ค. 2560 0:00 น.1 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ลงทะเบียนล่าช้า21 ส.ค. 2560 0:00 น.12 ก.ย. 2560 0:00 น.
 • วันชำระเงิน
 • 28 ส.ค. 2560 0:00 น.11 ก.ย. 2560 0:00 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า13 ก.ค. 2560 0:00 น.1 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า12 ก.ย. 2560 0:00 น.11 ต.ค. 2560 0:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา13 ก.ค. 2560 0:00 น.13 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา1 ก.ย. 2560 0:00 น.30 ก.ย. 2560 0:00 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 113 ก.ค. 2560 0:00 น.1 ส.ค. 2560 0:00 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 24 ก.ย. 2560 0:00 น.8 ก.ย. 2560 0:00 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 32 ต.ค. 2560 0:00 น.6 ต.ค. 2560 0:00 น.
    -  วันยื่นคำร้องและชำระเงิน กรณีขาดสอบปลายภาค16 พ.ย. 2560 0:00 น.29 พ.ย. 2560 0:00 น.
    -  วันสอบกรณีขาดสอบปลายภาค20 ธ.ค. 2560 0:00 น.20 ธ.ค. 2560 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค28 ส.ค. 2560 0:00 น.1 ก.ย. 2560 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค6 พ.ย. 2560 0:00 น.10 พ.ย. 2560 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122