ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 10 มิ.ย. 2562 0:00 น.14 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 110 มิ.ย. 2562 0:00 น.14 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 210 มิ.ย. 2562 0:00 น.14 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 310 มิ.ย. 2562 0:00 น.14 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 410 มิ.ย. 2562 0:00 น.14 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)10 มิ.ย. 2562 0:00 น.14 มิ.ย. 2562 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 20 มิ.ย. 2562 0:00 น.4 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา20 มิ.ย. 2562 0:00 น.4 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา20 มิ.ย. 2562 0:00 น.4 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา20 มิ.ย. 2562 0:00 น.4 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )30 ก.ค. 2562 0:00 น.24 ก.ย. 2562 0:00 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 20 มิ.ย. 2562 0:00 น.4 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  ลงทะเบียนล่าช้า15 ก.ค. 2562 0:00 น.7 ส.ค. 2562 23:59 น.
 • วันชำระเงิน
 • 30 ก.ค. 2562 0:00 น.7 ส.ค. 2562 0:00 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า20 มิ.ย. 2562 0:00 น.8 ต.ค. 2562 23:59 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า8 ส.ค. 2562 0:00 น.6 ก.ย. 2562 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา20 มิ.ย. 2562 0:00 น.20 มิ.ย. 2562 0:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา1 ก.ย. 2562 0:00 น.30 ก.ย. 2562 0:00 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 120 มิ.ย. 2562 0:00 น.4 ก.ค. 2562 0:00 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 219 ส.ค. 2562 0:00 น.23 ส.ค. 2562 0:00 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 323 ก.ย. 2562 0:00 น.27 ก.ย. 2562 0:00 น.
    -  วันยื่นคำร้องและชำระเงิน กรณีขาดสอบปลายภาค17 ต.ค. 2562 0:00 น.31 ต.ค. 2562 0:00 น.
    -  วันสอบกรณีขาดสอบปลายภาค20 พ.ย. 2562 0:00 น.20 พ.ย. 2562 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค5 ส.ค. 2562 0:00 น.9 ส.ค. 2562 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค9 ต.ค. 2562 0:00 น.16 ต.ค. 2562 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122