ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 28 ต.ค. 2562 0:00 น.1 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 128 ต.ค. 2562 0:00 น.1 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 228 ต.ค. 2562 0:00 น.1 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 328 ต.ค. 2562 0:00 น.1 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 428 ต.ค. 2562 0:00 น.1 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)28 ต.ค. 2562 0:00 น.1 พ.ย. 2562 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 6 พ.ย. 2562 0:00 น.20 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา6 พ.ย. 2562 0:00 น.20 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา6 พ.ย. 2562 0:00 น.20 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา6 พ.ย. 2562 0:00 น.20 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )2 ธ.ค. 2562 0:00 น.11 ก.พ. 2563 0:00 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 6 พ.ย. 2562 0:00 น.20 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ลงทะเบียนล่าช้า26 พ.ย. 2562 0:00 น.11 ธ.ค. 2562 23:59 น.
 • วันชำระเงิน
 • 2 ธ.ค. 2562 0:00 น.11 ธ.ค. 2562 0:00 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า6 พ.ย. 2562 0:00 น.25 ก.พ. 2563 23:59 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า12 ธ.ค. 2562 0:00 น.10 ม.ค. 2563 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา6 พ.ย. 2562 0:00 น.6 พ.ย. 2562 0:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา2 ม.ค. 2563 0:00 น.31 ม.ค. 2563 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I6 ม.ค. 2563 0:00 น.10 ม.ค. 2563 0:00 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 16 พ.ย. 2562 0:00 น.20 พ.ย. 2562 0:00 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 216 ธ.ค. 2562 0:00 น.20 ธ.ค. 2562 0:00 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 320 ม.ค. 2563 0:00 น.24 ม.ค. 2563 0:00 น.
    -  วันยื่นคำร้องและชำระเงิน กรณีขาดสอบปลายภาค4 มี.ค. 2563 0:00 น.16 มี.ค. 2563 0:00 น.
    -  วันสอบกรณีขาดสอบปลายภาค1 เม.ย. 2563 0:00 น.1 เม.ย. 2563 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค23 ธ.ค. 2562 0:00 น.27 ธ.ค. 2562 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค27 ก.พ. 2563 0:00 น.4 มี.ค. 2563 0:00 น.
    -  สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนและการวัดผล26 ก.พ. 2563 0:00 น.26 ก.พ. 2563 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122