ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 24 ก.พ. 2563 0:00 น.28 ก.พ. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 124 ก.พ. 2563 0:00 น.28 ก.พ. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 224 ก.พ. 2563 0:00 น.28 ก.พ. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 324 ก.พ. 2563 0:00 น.28 ก.พ. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 424 ก.พ. 2563 0:00 น.28 ก.พ. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)24 ก.พ. 2563 0:00 น.28 ก.พ. 2563 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 5 มี.ค. 2563 0:00 น.13 มี.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา5 มี.ค. 2563 0:00 น.13 มี.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา5 มี.ค. 2563 0:00 น.13 มี.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา5 มี.ค. 2563 0:00 น.13 มี.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )1 เม.ย. 2563 0:00 น.28 พ.ค. 2563 0:00 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 5 มี.ค. 2563 0:00 น.13 มี.ค. 2563 23:59 น.
    -  ลงทะเบียนล่าช้า23 มี.ค. 2563 0:00 น.30 เม.ย. 2563 23:59 น.
 • วันชำระเงิน
 • 1 เม.ย. 2563 0:00 น.10 เม.ย. 2563 0:00 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า6 พ.ย. 2562 0:00 น.25 ก.พ. 2563 23:59 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า11 เม.ย. 2563 0:00 น.5 พ.ค. 2563 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา5 มี.ค. 2563 0:00 น.8 มิ.ย. 2563 0:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา1 พ.ค. 2563 0:00 น.29 พ.ค. 2563 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I11 พ.ค. 2563 0:00 น.15 พ.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 15 มี.ค. 2563 8:00 น.13 มี.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 220 เม.ย. 2563 8:00 น.24 เม.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 318 พ.ค. 2563 8:00 น.22 พ.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันยื่นคำร้องและชำระเงิน กรณีขาดสอบปลายภาค16 มิ.ย. 2563 8:30 น.24 มิ.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันสอบกรณีขาดสอบปลายภาค1 ก.ค. 2563 8:30 น.1 ก.ค. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค23 เม.ย. 2563 8:00 น.29 เม.ย. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค9 มิ.ย. 2563 8:00 น.15 มิ.ย. 2563 18:00 น.
    -  สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนและการวัดผล8 มิ.ย. 2563 8:00 น.8 มิ.ย. 2563 18:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122