ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 24 มิ.ย. 2563 0:00 น.30 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 124 มิ.ย. 2563 0:00 น.30 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 224 มิ.ย. 2563 0:00 น.30 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 324 มิ.ย. 2563 0:00 น.30 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 424 มิ.ย. 2563 0:00 น.30 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)24 มิ.ย. 2563 0:00 น.30 มิ.ย. 2563 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 1 ก.ค. 2563 0:00 น.14 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 ก.ค. 2563 0:00 น.14 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา1 ก.ค. 2563 0:00 น.14 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 ก.ค. 2563 0:00 น.14 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )30 ก.ค. 2563 0:00 น.6 ต.ค. 2563 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 1 ก.ค. 2563 0:00 น.14 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  ลงทะเบียนล่าช้า1 ก.ค. 2563 0:00 น.14 ก.ค. 2563 23:59 น.
 • วันชำระเงิน
 • 30 ก.ค. 2563 0:00 น.7 ส.ค. 2563 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า1 ก.ค. 2563 0:00 น.28 ต.ค. 2563 23:59 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า8 ส.ค. 2563 0:00 น.9 ก.ย. 2563 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา1 ก.ค. 2563 0:00 น.1 ก.ค. 2563 0:00 น.
    -  นักศึกษาพิมพ์แบบชำระเงิน Online22 ก.ค. 2563 0:00 น.7 ส.ค. 2563 0:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา1 ก.ย. 2563 0:00 น.30 ก.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I9 ก.ย. 2563 0:00 น.14 ก.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 11 ก.ค. 2563 0:00 น.14 ก.ค. 2563 0:00 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 224 ส.ค. 2563 0:00 น.28 ส.ค. 2563 0:00 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 328 ก.ย. 2563 0:00 น.2 ต.ค. 2563 0:00 น.
    -  วันยื่นคำร้องและชำระเงิน กรณีขาดสอบปลายภาค9 พ.ย. 2563 0:00 น.24 พ.ย. 2563 0:00 น.
    -  วันสอบกรณีขาดสอบปลายภาค2 ธ.ค. 2563 0:00 น.21 ธ.ค. 2563 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค17 ส.ค. 2563 0:00 น.21 ส.ค. 2563 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค2 พ.ย. 2563 0:00 น.6 พ.ย. 2563 0:00 น.
    -  สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนและการวัดผล26 ต.ค. 2563 0:00 น.26 ต.ค. 2563 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122