ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 15 พ.ย. 2564 0:00 น.21 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 115 พ.ย. 2564 0:00 น.21 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 215 พ.ย. 2564 0:00 น.21 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 315 พ.ย. 2564 0:00 น.21 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 415 พ.ย. 2564 0:00 น.21 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)15 พ.ย. 2564 0:00 น.21 พ.ย. 2564 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 22 พ.ย. 2564 0:00 น.3 ธ.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา22 พ.ย. 2564 0:00 น.3 ธ.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา22 พ.ย. 2564 0:00 น.3 ธ.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา22 พ.ย. 2564 0:00 น.3 ธ.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )20 ธ.ค. 2564 8:30 น.25 ก.พ. 2565 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 22 พ.ย. 2564 0:00 น.3 ธ.ค. 2564 23:59 น.
    -  ลงทะเบียนล่าช้า22 พ.ย. 2564 0:00 น.3 ธ.ค. 2564 23:59 น.
 • วันชำระเงิน
 • 20 ธ.ค. 2564 8:00 น.29 ธ.ค. 2564 23:00 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า22 พ.ย. 2564 0:00 น.11 มี.ค. 2565 0:00 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า30 ธ.ค. 2564 0:00 น.28 ม.ค. 2565 0:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา22 พ.ย. 2564 0:00 น.11 มี.ค. 2565 18:00 น.
    -  นักศึกษาพิมพ์แบบชำระเงิน Online14 ธ.ค. 2564 0:00 น.29 ธ.ค. 2564 23:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา1 ก.พ. 2565 8:30 น.28 ก.พ. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I24 ม.ค. 2565 8:30 น.26 ม.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 122 พ.ย. 2564 0:00 น.3 ธ.ค. 2564 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 23 ม.ค. 2565 0:00 น.7 ม.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 37 ก.พ. 2565 8:30 น.11 ก.พ. 2565 16:30 น.
    -  วันยื่นคำร้องและชำระเงิน กรณีขาดสอบปลายภาค21 มี.ค. 2565 8:30 น.31 มี.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันสอบกรณีขาดสอบปลายภาค20 เม.ย. 2565 8:00 น.20 เม.ย. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค10 ม.ค. 2565 8:00 น.14 ม.ค. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค14 มี.ค. 2565 8:00 น.18 มี.ค. 2565 18:00 น.
    -  สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนและการวัดผล26 ต.ค. 2564 8:00 น.26 ต.ค. 2564 18:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122