ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 27 มิ.ย. 2565 0:00 น.1 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 127 มิ.ย. 2565 0:00 น.1 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 227 มิ.ย. 2565 0:00 น.1 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 327 มิ.ย. 2565 0:00 น.1 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 427 มิ.ย. 2565 0:00 น.1 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปีที่ 527 มิ.ย. 2565 0:00 น.1 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)27 มิ.ย. 2565 0:00 น.1 ก.ค. 2565 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 4 ก.ค. 2565 0:00 น.18 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา4 ก.ค. 2565 0:00 น.18 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา4 ก.ค. 2565 0:00 น.18 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา4 ก.ค. 2565 0:00 น.18 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )25 ก.ค. 2565 8:00 น.11 ต.ค. 2565 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 4 ก.ค. 2565 0:00 น.18 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ลงทะเบียนล่าช้า4 ก.ค. 2565 0:00 น.18 ก.ค. 2565 23:59 น.
 • วันชำระเงิน
 • 25 ก.ค. 2565 0:00 น.20 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า9 ส.ค. 2565 8:00 น.7 ก.ย. 2565 16:30 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า9 ส.ค. 2565 8:00 น.7 ก.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า7 ก.ย. 2565 8:00 น.7 ก.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา4 ก.ค. 2565 8:00 น.4 ก.ค. 2565 18:00 น.
    -  นักศึกษาพิมพ์แบบชำระเงิน Online25 ก.ค. 2565 0:00 น.8 ส.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา1 ก.ย. 2565 8:00 น.30 ก.ย. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงการขอแก้ไขผลการศึกษา I5 ก.ย. 2565 8:00 น.9 ก.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I9 ก.ย. 2565 8:00 น.9 ก.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 15 ก.ค. 2565 8:00 น.18 ก.ค. 2565 18:00 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 215 ส.ค. 2565 8:00 น.19 ส.ค. 2565 18:00 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 319 ก.ย. 2565 8:00 น.23 ก.ย. 2565 18:00 น.
    -  วันยื่นคำร้องและชำระเงิน กรณีขาดสอบปลายภาค7 พ.ย. 2565 8:00 น.21 พ.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันสอบกรณีขาดสอบปลายภาค30 พ.ย. 2565 8:00 น.30 พ.ย. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค22 ส.ค. 2565 8:00 น.26 ส.ค. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค7 พ.ย. 2565 8:00 น.11 พ.ย. 2565 18:00 น.
    -  สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนและการวัดผล1 พ.ย. 2565 8:00 น.1 พ.ย. 2565 16:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122