โปรแกรมวิชา
    คณะ 
     โปรแกรมวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี   
  5512260อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว(ธุรกิจนำเที่ยว) 147 2.00
  5512261อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) 147 2.00
  5512262อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว(ธุรกิจการบิน) 147 2.00
  5512263อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว(ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร) 147 2.00
  5512273การบัญชี 135 2.00
  5512275การจัดการธุรกิจค้าปลีก 134 2.00
  5512277คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 139 2.00
  5512291วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 132 2.00
  5512294การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 132 2.00
  5612271การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 125 2.00
  5612272การตลาด 125 2.00
  5612276การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 125 2.00
  5612280การจัดการ 134 2.00
  5612283การจัดการโลจิสติกส์ 125 2.00
  5912260อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว(ธุรกิจนำเที่ยว) 145 2.00
  5912261อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม) 145 2.00
  5912263อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว(ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร) 145 2.00
  5912271การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 123 2.00
  5912272การตลาด 132 2.00
  5912273บัญชีบัณฑิต 133 2.00
  5912276การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 123 2.00
  5912277คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 139 2.00
  5912280การจัดการ 132 2.00
  5912283การจัดการโลจิสติกส์ 132 2.00
  5912291วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 130 2.00
  5912292อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว(ธุรกิจการบิน) 145 2.00
  5912294การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 130 2.00
  6012271การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 133 2.00
  6012272การตลาด 133 2.00
  6012273บัญชีบัณฑิต 133 2.00
  6012277คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 130 2.00
  6012280การจัดการ 133 2.00
  6012283การจัดการโลจิสติกส์ 136 2.00
  6012286การเป็นผู้ประกอบการ 136 2.00
  6012294การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 130 2.00
  6012298วิทยุโทรทัศน์ 130 2.00
  6112260อุตสาหกรรมบริการ(การท่องเที่ยว) 127 2.00
  6112261อุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม) 127 2.00
  6112262อุตสาหกรรมบริการ(ธุรกิจการบิน) 127 2.00
  6112263อุตสาหกรรมบริการ(ร้านอาหารและภัตตาคาร) 127 2.00
  6112271การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 124 2.00
  6112272การตลาด 133 2.00
  6112273บัญชีบัณฑิต 133 2.00
  6112280การจัดการ 124 2.00
  6112283การจัดการโลจิสติกส์ 136 2.00
  6112286การเป็นผู้ประกอบการ 136 2.00
  6112294นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) 130 2.00
  6112298นิเทศศาสตร์(วิทยุโทรทัศน์) 130 2.00
  6312483การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า 114 2.00
  6352280การจัดการ 133 2.00
  6412260อุตสาหกรรมบริการ(การท่องเที่ยว) 127 2.00
  6412261อุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม) 127 2.00
  6412262อุตสาหกรรมบริการ(ธุรกิจการบิน) 127 2.00
  6412271การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 133 2.00
  6412272การตลาด 133 2.00
  6412273บัญชีบัณฑิต 133 2.00
  6412277คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 130 2.00
  6412280การจัดการ 133 2.00
  6412281การจัดการงานบริการสถานพยาบาล 123 2.00
  6412282การจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ 121 2.00
  6412283การจัดการโลจิสติกส์ 133 2.00
  6412294นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) 130 2.00
  6412298นิเทศศาสตร์ (วิทยุโทรทัศน์) 130 2.00
  6412483การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า 114 2.00
  6452272การตลาด 133 2.00
  6452280การจัดการ 133 2.00
  6512277เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ 124 2.00
  6612260อุตสาหกรรมบริการ (อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน) 120 2.00
  6612261อุตสาหกรรมบริการ (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) 120 2.00
  6612271การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 121 2.00
  6612272การตลาด 121 2.00
  6612273บัญชีบัณฑิต 124 2.00
  6612280การจัดการ 121 2.00
  6612283การจัดการโลจิสติกส์ 121 2.00
  6612294นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการสื่อสารดิจิทัล) 121 2.00
  6612298นิเทศศาสตร์ (วิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิง) 121 2.00
  6652280การจัดการ 121 2.00
  ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (5 ปี)   
  5614284ธุรกิจศึกษา 174 2.00
  ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)   
  5515273การบัญชี 135 2.00
  5515277คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 139 2.00
  5615272การตลาด 134 2.00
  5615280การจัดการ 134 2.00
  5915272การตลาด 132 2.00
  5915273บัญชีบัณฑิต 133 2.00
  5915277คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 139 2.00
  5915280การจัดการ 132 2.00
  6015271การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 133 2.00
  6015272การตลาด 133 2.00
  6015273บัญชีบัณฑิต 133 2.00
  6015277คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 130 2.00
  6015280การจัดการ 133 2.00
  6015283การจัดการโลจิสติกส์ 133 2.00
  6015286การเป็นผู้ประกอบการ 133 2.00
  6115272การตลาด 124 2.00
  6115273บัญชีบัณฑิต 133 2.00
  6115280การจัดการ 133 2.00
  6115283การจัดการโลจิสติกส์ 133 2.00
  6143260อุตสาหกรรมบริการ(การท่องเที่ยว) 127 2.00
  6143261อุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม) 127 2.00
  6415272การตลาด 133 2.00
  6415273บัญชีบัณฑิต 133 2.00
  6415277คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 130 2.00
  6415280การจัดการ 133 2.00
  6443260อุตสาหกรรมบริการ(การท่องเที่ยว) 127 2.00
  6443261อุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม) 127 2.00
  6515277เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ 124 2.00
  6615271การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 121 2.00
  6615272การตลาด 121 2.00
  6615273บัญชีบัณฑิต 124 2.00
  6615280การจัดการ 121 2.00
  6615283การจัดการโลจิสติกส์ 121 2.00
  6643260อุตสาหกรรมบริการ (อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน) 120 2.00
  6643261อุตสาหกรรมบริการ (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) 120 2.00
  ระดับการศึกษา : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี   
  5532273บัญชีบัณฑิต 135 2.00
  5532277คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 139 2.00
  5532291วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 132 2.00
  5532294การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 132 2.00
  5632271การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 125 2.00
  5632272การตลาด 134 2.00
  5632280การจัดการ 134 2.00
  5632283การจัดการโลจิสติกส์ 125 2.00
  5932271การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 132 2.00
  5932272การตลาด 132 2.00
  5932273การบัญชี 133 2.00
  5932277คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 139 2.00
  5932280การจัดการ 132 2.00
  5932283การจัดการโลจิสติกส์ 132 2.00
  5932294การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 130 2.00
  6032277คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 130 2.00
  6132260อุตสาหกรรมบริการ(การท่องเที่ยว) 127 2.00
  6132261อุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม) 127 2.00
  6132271การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 133 2.00
  6132272การตลาด 133 2.00
  6132273บัญชีบัณฑิต 133 2.00
  6132280การจัดการ 133 2.00
  6132283การจัดการโลจิสติกส์ 133 2.00
  6132294นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) 130 2.00
  6432272การตลาด 133 2.00
  6432273บัญชีบัณฑิต 133 2.00
  6432277คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 130 2.00
  6432280การจัดการ 133 2.00
  6432283การจัดการโลจิสติกส์ 133 2.00
  6432483การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า 114 2.00
  6632271การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 121 2.00
  6632272การตลาด 121 2.00
  6632273บัญชีบัณฑิต 124 2.00
  6632280การจัดการ 121 2.00
  6632283การจัดการโลจิสติกส์ 121 2.00
  ระดับการศึกษา : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)   
  5534273การบัญชี 135 2.00
  5534277คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 139 2.00
  5634271การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 134 2.00
  5634272การตลาด 134 2.00
  5634280การจัดการ 125 2.00
  5934272การตลาด 132 2.00
  5934273การบัญชี 133 2.00
  5934277คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 139 2.00
  5934280การจัดการ 132 2.00
  6034277คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 130 2.00
  6134272การตลาด 124 2.00
  6134273บัญชีบัณฑิต 133 2.00
  6134280การจัดการ 133 2.00
  6134282การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 133 2.00
  6134283การจัดการโลจิสติกส์ 133 2.00
  6434272การตลาด 133 2.00
  6434273บัญชีบัณฑิต 133 2.00
  6434277คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 130 2.00
  6434280การจัดการ 133 2.00
  6434283การจัดการโลจิสติกส์ 133 2.00
  6434483การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า 114 2.00
  6535277เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ 124 2.00
  6634272การตลาด 121 2.00
  6634273บัญชีบัณฑิต 124 2.00
  6634280การจัดการ 121 2.00
  6634282การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 121 2.00
  6634283การจัดการโลจิสติกส์ 121 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (พิเศษ)   
  6252231บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 395 3.00
  56522311บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 425 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก (พิเศษ)   
  6562331บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 546 3.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122