โปรแกรมวิชา
    คณะ 
     โปรแกรมวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี   
  5512430คหกรรมศาสตร์ 137 2.00
  5512470วิทยาการคอมพิวเตอร์ 132 2.00
  5512480เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 133 2.00
  5512501เทคโนโลยีการอาหาร(อุตสาหกรรมอาหาร) 137 2.00
  5512502เทคโนโลยีการอาหาร(การจัดการธุรกิจอาหาร) 137 2.00
  5512711เทคโนโลยีสารสนเทศ 125 2.00
  5612482การจัดการอุตสาหกรรม 135 2.00
  5912430คหกรรมศาสตร์ 135 2.00
  5912470วิทยาการคอมพิวเตอร์ 130 2.00
  5912480เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 133 2.00
  5912482การจัดการอุตสาหกรรม 133 2.00
  5912501เทคโนโลยีการอาหาร 136 2.00
  5912711เทคโนโลยีสารสนเทศ 130 2.00
  6012710วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 138 2.00
  6141480เทคโนโลยีไฟฟ้า 134 2.00
  6141482เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 133 2.00
  6312600วิศวกรรมไฟฟ้า 145 2.00
  6312720วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 132 2.00
  6412430คหกรรมศาสตร์ 129 2.00
  6412470วิทยาการคอมพิวเตอร์ 127 2.00
  6412501อุตสาหกรรมอาหาร 128 2.00
  6412600วิศวกรรมไฟฟ้า 145 2.00
  6412710การจัดการสิ่งแวดล้อม 128 2.00
  6412711เทคโนโลยีดิจิทัล 121 2.00
  6412720วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 132 2.00
  6441480เทคโนโลยีไฟฟ้า 134 2.00
  6441482เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 133 2.00
  6512610วิศวกรรมการจัดการระบบราง 1284 2.00
  6741480เทคโนโลยีไฟฟ้า 122 2.00
  6741482เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 123 2.00
  ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)   
  5613480เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 90 2.00
  5613482เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 90 2.00
  ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (5 ปี)   
  5614432คหกรรมศาสตร์ศึกษา 176 2.00
  ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)   
  6143480เทคโนโลยีไฟฟ้า 134 2.00
  6143482เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 133 2.00
  6514610วิศวกรรมการจัดการระบบราง 1284 2.00
  6743480เทคโนโลยีไฟฟ้า 122 2.00
  6743482เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 123 2.00
  ระดับการศึกษา : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี   
  5532470วิทยาการคอมพิวเตอร์ 132 2.00
  5532711เทคโนโลยีสารสนเทศ 132 2.00
  5632482การจัดการอุตสาหกรรม 135 2.00
  5832600วิศวกรรมไฟฟ้า 149 2.00
  5932470วิทยาการคอมพิวเตอร์ 130 2.00
  5932482การจัดการอุตสาหกรรม 133 2.00
  6130480เทคโนโลยีไฟฟ้า 134 2.00
  6130482เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 133 2.00
  6432470วิทยาการคอมพิวเตอร์ 127 2.00
  6532610วิศวกรรมการจัดการระบบราง 1284 2.00
  6730480เทคโนโลยีไฟฟ้า 122 2.00
  6730482เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 123 2.00
  ระดับการศึกษา : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)   
  5633482เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 90 2.00
  ระดับการศึกษา : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)   
  5634482การจัดการอุตสาหกรรม 135 2.00
  5634483การจัดการอุตสาหกรรม 135 2.00
  5934480เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 133 2.00
  5934482การจัดการอุตสาหกรรม 133 2.00
  6133480เทคโนโลยีไฟฟ้า 134 2.00
  6133482เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 133 2.00
  6433480เทคโนโลยีไฟฟ้า 134 2.00
  6433482เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 133 2.00
  6534610วิศวกรรมการจัดการระบบราง 1284 2.00
  6733480เทคโนโลยีไฟฟ้า 122 2.00
  6733482เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 123 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122