แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างโปรแกรมวิชา   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
   คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   โปรแกรมวิชา : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   รุ่น    หมุ่  

 ปีการศึกษา 2565   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0641001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
    3 (3-0-6)
0641002 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
    3 (3-0-6)
0642001 New Normal Life
 ชีวิตวิถีใหม่
    3 (3-0-6)
0643001 Digital Literacy
 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    3 (2-2-5)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122