แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างโปรแกรมวิชา   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
   คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   โปรแกรมวิชา : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   รุ่น    หมุ่  

 ปีการศึกษา 2563   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591002 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
    3 (3-0-6)
0592003 Life Skills
 ทักษะชีวิต
    3 (3-0-6)
0594002 Information and Communication Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
    3 (2-2-5)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591003 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
    3 (3-0-6)
0593004 Human Economics
 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต
    3 (3-0-6)
0594001 Sciecne of life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
    3 (3-0-6)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4173304 Practice on Computer Industrial Technology
 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
    2 (0-4-2)
4173315 Work Study
 การศึกษาการทำงาน
    2 (2-0-4)
4173316 Practice on Work Study
 ปฏิบัติการศึกษาการทำงาน
    2 (0-4-2)
4173318 English in Industrial Work
 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
    3 (2-2-5)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2564   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4173308 Practice on Logistics and Supply Chain System
 ปฏิบัติการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
    2 (0-4-2)
4173310 Quality Management in Industrial Work
 การเพิ่มผลผลิตและการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
    3 (3-0-6)
4173320 Plant Layout and Design
 การออกแบบและวางผังโรงงาน
    3 (2-2-5)
4173321 Manufacturing Processes
 กรรมวิธีการผลิต
    3 (3-0-6)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4173322 English Reading Skills in Industrial Business
 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในธุรกิจอุตสาหกรรม
    3 (2-2-5)
4173323  Leadership and Teamwork
 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมในอุตสาหกรรม
    3 (2-2-5)
4173324  Industrial Product Standard
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
    3 (3-0-6)
4173325 Project Management in Industrial Work
 การบริหารโครงการในงานอุตสาหกรรม
    3 (3-0-6)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4173305 Industrial Measurement and Control
 การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
    2 (2-0-4)
4173306 Practice on Industrial Measurement and Control
 ปฏิบัติการวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
    2 (0-4-2)
4173313 Introduction to Industrial Operations Research
 การวิจัยดำเนินงานทางอุตสาหกรรมเบื้องต้น
    2 (2-0-4)
4173314 Practice on Industrial Operations Research
 ปฏิบัติการวิจัยดำเนินงานทางอุตสาหกรรมเบื้องต้น
    2 (0-4-2)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  8  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4173302 Practice on Computer Aids Design and Manufacturing
 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต
    2 (0-4-2)
4173311 Industrial Management Strategy
 กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม
    3 (3-0-6)
4173319 Industrial Management Seminar
 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม
    2 (0-4-2)
4173401 Research for Industrial Management Technology
 การวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
    1 (2-0-4)
4173402 Practice on Research for Industrial Management Technology
 ปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
    3 (0-6-3)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4173501 Preparation for Industrial Management Co - operative Education
 เตรียมสหกิจศึกษาการจัดการอุตสาหกรรม
    1 (0-0-45)
4173502 Preparation for Field Experience in Industrial Management
 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรม
    1 (0-0-45)
4174501 Industrial Management Co-operative Education
 สหกิจศึกษาการจัดการอุตสาหกรรม
    7 (0-0-630)
4174502 Field Experience in Industrial Management
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรม
    7 (0-0-630)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122