แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างโปรแกรมวิชา   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
   คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
   โปรแกรมวิชา : อุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม)
   รุ่น    หมุ่  

 ปีการศึกษา 2563   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591002 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
    3 (3-0-6)
0594001 Sciecne of life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
    3 (3-0-6)
3201101 Introduction to Hospitality Industry
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
    3 (3-0-6)
3201401 Japanese for Basic Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
    3 (2-2-5)
3201408 Chinese for Basic Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
    3 (2-2-5)
3202107 Cross Cultural Communication
 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
    3 (3-0-6)
3213302 Meeting Incentives Convention and Exhibition Management (MICE)
 การจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE)
    3 (2-2-5)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591003 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
    3 (3-0-6)
0592002 Aesthetics for Life
 สุนทรียภาพของชีวิต
    3 (3-0-6)
0593002 Thai and Global Society
 สังคมไทยและสังคมโลก
    3 (3-0-6)
3201102 Customer Behavior in Hospitality Industry
 พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมบริการ
    3 (3-0-6)
3201409 Chinese for Communication in Daily life
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
    3 (2-2-5)
3202106 Ethics and Law in Hospitality Industry
 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
    3 (3-0-6)
3223311 English for Front Office Services
 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการส่วนหน้า
    3 (2-2-5)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2564   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0594004 Natural Resources and Environment
 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
    3 (3-0-6)
3202411 Chinese for Hospitality Industry
 ภาษาจีนเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ
    3 (2-2-5)
3203412 Chinese for Airline Business
 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจการบิน
    3 (2-2-5)
3222310 English for Hospitality Industry
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจบริการ
    3 (2-2-5)
3223210 Service Quality Management for Hotel
 การจัดการคุณภาพงานบริการสำหรับธุรกิจโรงแรม
    3 (2-2-5)
3243323 Introduction to Thai Cuisine
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารไทย
    3 (2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3203104 Human Resources Administration in Hospitality Industry
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ
    3 (2-2-5)
3223202 Accounting and Finance for Hotel Business
 การบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรม
    3 (3-0-6)
3223203 Survey and Research for Hotel
 การสำรวจและวิจัยสำหรับการโรงแรม
    3 (2-2-5)
3223208 Environmental Management and Safety in Hotel Business
 การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในธุรกิจโรงแรม
    3 (2-2-5)
3223312 Management of Lodging Business
 การจัดการธุรกิจที่พักแรม
    3 (2-2-5)
4143205 International Cuisine
 อาหารนานาชาติ
    3 (2-2-5)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3203413 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
    3 (2-2-5)
3253501 Preparation for the job Training in Hospitality Industry
 การเตรียมฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในอุตสาหกรรมบริการ
    1 (0-0-90)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  4  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3254503 On the job Training in Hospitality Industry
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในงานอุตสาหกรรมบริการ
    6 (0-0-640)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122