สมัครเรียนภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อ/ผลการสอบสัมภาษณ์ รอบ Admission


หมายเหตุ รายชื่อที่ประกาศจะมีเฉพาะผู้ที่ส่งใบสมัครถึงมหวิทยาลัย(ประเภทโควตา) และผู้สมัครที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น(ประเภททั่วไป)

ประกาศรายชื่อผลการสอบ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

มรธ. กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
ไม่กำหนด
2302 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(4ปี) 11
2305 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(4ปี) 3
2307 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(4ปี) 1
3329 สาขาวิชานิติศาสตร์(4ปี) 11
3331 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(4ปี) 5
3339 สาขาวิชาภาษาไทย(4 ปี)(ศศ.บ.) 8
3343 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร(4ปี) 26
รวมคณะ 65
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
61344 สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกสตรีทอาร์ตและการออกแบบเชิงบูรณาการ(4ปี) 2
61447 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล วิชาเอกออกแบบดิจิทัล(4ปี) 4
61465 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล(4ปี) 4
รวมคณะ 10
คณะวิทยาการจัดการ
61411 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการโรงแรม(4ปี) 2
61414 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์(4ปี) 1
61415 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์(4ปี) 3
61677 หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(เทียบโอน) 1
รวมคณะ 7
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมคณะ 0
รวมศูนย์ 82

มรธ. สมุทรปราการ

สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
ไม่กำหนด
9234 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(4ปี) 1
9236 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(4ปี) 1
9301 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(4ปี) 1
9303 สาขาวิชาภาษาไทย(4ปี) 8
9304 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(4ปี) 8
รวมคณะ 19
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
96150 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล(4ปี) 3
รวมคณะ 3
คณะวิทยาการจัดการ
96112 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว(4ปี) 1
96113 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการโรงแรม(4ปี) 4
96114 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาร้านอาหารและภัตตาคาร(4ปี) 1
96115 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน(4ปี) 2
96136 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(4ปี) 1
96139 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์(4ปี) 2
96145 วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(เทียบโอน) 1
รวมคณะ 12
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96133 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ทล.บ.)(4ปี) 2
96135 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม(4ปี) 1
96300 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(4ปี) 2
รวมคณะ 5
รวมศูนย์ 39
รวมทั้งหมด 121