• ระดับปริญญาตรี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6., ปวช.
  • ระดับปริญญาตรี (โดยการเทียบโอนหน่วยกิต) รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เท่านั้น
ลำดับ รหัสสาขาวิชา : ชื่อสาขาวิชา ระดับ เลือกสาขาวิชา
คณะครุศาสตร์
1 96240 : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา(สายครู)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
2 96242 : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(สายครู)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี ผู้สมัครครบจำนวน
3 96428 : สาขาวิชาพลศึกษา(สายครู)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี ผู้สมัครครบจำนวน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 96148 : สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
2 96150 : สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
3 96403 : สาขาวิชาภาษาไทย(4 ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
4 96404 : สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
5 96421 : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
1 96112 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
2 96115 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
3 96116 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
4 96117 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
5 96132 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
6 96133 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
7 96135 : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
8 96136 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
9 96137 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
10 96161 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการโรงแรม(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
11 96310 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
12 96311 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการสถานพยาบาล(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
13 96331 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(CP ALL)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
14 96339 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(CP ALL)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
15 96383 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
16 96530 : สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
17 96141 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการโรงแรม(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (ด้านการท่องเที่ยว/โรงแรม)
ป.ตรี (เทียบโอน)
18 96143 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (ด้านการท่องเที่ยว/โรงแรม)
ป.ตรี (เทียบโอน)
19 96147 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (ด้านบริหารธุรกิจ)
ป.ตรี (เทียบโอน)
20 96151 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (การตลาด)
ป.ตรี (เทียบโอน)
21 96152 : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (การบัญชี)
ป.ตรี (เทียบโอน)
22 96540 : สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (คอมพิวเตอร์)
ป.ตรี (เทียบโอน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 96123 : สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ทล.บ.)(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
2 96125 : สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
3 96130 : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ทล.บ.)(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
4 96300 : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
5 96432 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร(4ปี) สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
6 96434 : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
7 96436 : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
8 96140 : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ทล.บ.)(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (ด้านอุตสาหกรรม)
ป.ตรี (เทียบโอน)
หมายเหตุ : รับจำนวนจำกัดสาขาวิชา/วิชาเอกใดๆ มีผู้สมัครรายงานตัวครบตามกำหนดปิดรับสมัครทันที