• ระดับปริญญาตรี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6., ปวช.
  • ระดับปริญญาตรี (โดยการเทียบโอนหน่วยกิต) รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เท่านั้น
ลำดับ รหัสสาขาวิชา : ชื่อสาขาวิชา ระดับ เลือกสาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 96150 : สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
2 96403 : สาขาวิชาภาษาไทย(4 ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
3 96404 : สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
4 96421 : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
1 96112 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
2 96116 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
3 96117 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
4 96132 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
5 96133 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
6 96136 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
7 96137 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
8 96161 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการโรงแรม(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
9 96310 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
10 96311 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการสถานพยาบาล(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
11 96383 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
12 96530 : สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
13 96147 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (ด้านบริหารธุรกิจ)
ป.ตรี (เทียบโอน)
14 96540 : สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (คอมพิวเตอร์)
ป.ตรี (เทียบโอน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 96130 : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ทล.บ.)(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
2 96300 : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
3 96434 : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี ผู้สมัครครบจำนวน
4 96436 : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
หมายเหตุ : รับจำนวนจำกัดสาขาวิชา/วิชาเอกใดๆ มีผู้สมัครรายงานตัวครบตามกำหนดปิดรับสมัครทันที