• ระดับปริญญาตรี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6., ปวช.
  • ระดับปริญญาตรี (โดยการเทียบโอนหน่วยกิต) รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เท่านั้น
ลำดับ รหัสสาขาวิชา : ชื่อสาขาวิชา ระดับ เลือกสาขาวิชา
คณะครุศาสตร์
1 62140 : สาขาวิชาคณิตศาสตร์(สายครู)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
2 62141 : สาขาวิชาภาษาไทย(สายครู)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี ผู้สมัครครบจำนวน
3 62142 : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(สายครู)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
4 62143 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(สายครู)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
5 62144 : สาขาวิชาสังคมศึกษา(สายครู)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี ผู้สมัครครบจำนวน
6 62146 : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา(สายครู)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 61344 : สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
2 61447 : สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล วิชาเอกออกแบบดิจิทัล(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
3 61465 : สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
4 64331 : สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
5 64339 : สาขาวิชาภาษาไทย(4 ปี)(ศศ.บ.)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
6 64342 : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
7 64343 : สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
8 64344 : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
9 654330 : สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง(สายครู)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
1 61411 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการโรงแรม(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
2 61412 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
3 61414 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
4 61415 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
5 61416 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
6 61418 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(4 ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
7 61419 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
8 61420 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
9 61440 : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
10 63447 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า(4 ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
11 63541 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(CP ALL)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
12 63549 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(CP ALL)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
13 64310 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
14 64311 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการสถานพยาบาล(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
15 65312 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
16 61642 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (ด้านการท่องเที่ยว/โรงแรม)
ป.ตรี (เทียบโอน)
17 61643 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการโรงแรม(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (ด้านการท่องเที่ยว/โรงแรม)
ป.ตรี (เทียบโอน)
18 61671 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (การตลาด)
ป.ตรี (เทียบโอน)
19 61672 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (ด้านบริหารธุรกิจ)
ป.ตรี (เทียบโอน)
20 61676 : หลักสูตรบัญชีบัญฑิต(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (การบัญชี)
ป.ตรี (เทียบโอน)
21 65679 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (คอมพิวเตอร์)
ป.ตรี (เทียบโอน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 61231 : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ทล.บ.)(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
2 61923 : สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ทล.บ.)(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
3 62220 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
4 64302 : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
5 64305 : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
6 64307 : สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
7 64320 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
8 64390 : สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
หมายเหตุ : รับจำนวนจำกัดสาขาวิชา/วิชาเอกใดๆ มีผู้สมัครรายงานตัวครบตามกำหนดปิดรับสมัครทันที