• ระดับปริญญาตรี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6., ปวช.
  • ระดับปริญญาตรี (โดยการเทียบโอนหน่วยกิต) รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เท่านั้น
ลำดับ รหัสสาขาวิชา : ชื่อสาขาวิชา ระดับ เลือกสาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 61344 : สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกสตรีทอาร์ตและการออกแบบเชิงบูรณาการ(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
2 61465 : สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
3 64331 : สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
4 64339 : สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
5 64342 : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
6 64343 : สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
7 64344 : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ
1 63447 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
2 64310 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
3 64311 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการสถานพยาบาล(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
4 65312 : หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
5 66411 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
6 66412 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
7 66414 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิง(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
8 66415 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการสื่อสารดิจิทัล(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
9 66416 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
10 66418 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(4 ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
11 66419 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
12 66420 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
13 66440 : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
14 65679 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (คอมพิวเตอร์)
ป.ตรี (เทียบโอน)
15 66650 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (ด้านการท่องเที่ยว/โรงแรม)
ป.ตรี (เทียบโอน)
16 66651 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (ด้านการท่องเที่ยว/โรงแรม)
ป.ตรี (เทียบโอน)
17 66671 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (การตลาด)
ป.ตรี (เทียบโอน)
18 66672 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (ด้านบริหารธุรกิจ)
ป.ตรี (เทียบโอน)
19 66673 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (ด้านบริหารธุรกิจ)
ป.ตรี (เทียบโอน)
20 66676 : หลักสูตรบัญชีบัญฑิต(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (การบัญชี)
ป.ตรี (เทียบโอน)
21 66677 : หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (ด้านบริหารธุรกิจ)
ป.ตรี (เทียบโอน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 64302 : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
2 64305 : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
3 64307 : สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
4 64320 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
5 64390 : สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี
หมายเหตุ : รับจำนวนจำกัดสาขาวิชา/วิชาเอกใดๆ มีผู้สมัครรายงานตัวครบตามกำหนดปิดรับสมัครทันที