ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561(ด่วนที่สุด)
*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 3/2559 รุ่น พ56/15
ภาคเรียนที่ 2/2560 รุ่น พ56/14, พ58/20
ภาคเรียนที่ 3/2560 รุ่น พ59/26
*รับแบบลทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 2/2560 รุ่น พ58/11, พ58/12
ภาคเรียนที่ 3/2560 รุ่น พ59/12, พ60/13
*รับแบบชำระเงิน*

ภาคเรียนที่ 1/2560 รุ่น พ58/21
ภาคเรียนที่ 2/2560 รุ่น พ56/27
ภาคเรียนที่ 1/2560 รุ่น พ59/13, พ60/01(นิติศาสตร์)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2561
 2.ประกาศทุนการศึกษา กองทัพบก สำหรับนักศึกษาที่เป็นบุตรกำลังพล(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   7 พฤษภาคม 2561
 3.แจ้งปรับเวลาให้บริการ(ด่วนที่สุด)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันจันทร์ - ศุกร์
เปิดให้บริการในเวลา 8.00 - 16.30 น.

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ประกาศโดย   REG_AD   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2561
 4.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 3/2560
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ เรียนวันธรรมดา
* กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 19 - 25 มีนาคม 2561 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 26-30 มีนาคม 2561 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 26-30 มีนาคม 2561 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)รุ่นพ57 กลุ่ม 01-03
* เปิดภาคเรียนที่ 3/2560

- วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561
* กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- วันที่ 2 - 11 เมษายน 2561
* กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ http://reg.dru.ac.th
- วันที่ 26 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561
* กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 2 - 11 พฤษภาคม 2561
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 มีนาคม 2561
 5.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 2 เมษายน 2561(ด่วนที่สุด)
( ตรวจสอบรายชื่อ ) Download : ( file PDF )
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 2 เมษายน 2561
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
1. รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
** โดยลงเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้องด้วย **
Download : ( คำร้องขอคืนเงินประกัน )
2. ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561
จ.- ศ. เวลา 9.00 - 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2561
 6.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2560
 7.พิมพ์ใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา Online
นักศึกษาที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาแล้วสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ online ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ( พิมพ์ใบเสร็จ ) ( มีปัญหาในการพิมพ์ใบเสร็จไม่ได้ติดต่อ กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ โทร. 028901801 ต่อ 5025 )

** ( คู่มือการพิมพ์ใบเสร็จ ) บราว์เซอร์เหมาะสำหรับพิมพ์ใบเสร็จ

** ** เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่ใช้ใบเสร็จในการเบิกหน่วยงานต้นสังกัด
อัตราค่าธรรมเนียมภาคปกติ, ภาคพิเศษ

ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2560