แนวปฏิบัติของนักศึกษาที่อาจารย์ควรทราบ
 
แนวปฏิบัติในการยื่นคำร้อง
แนวปฏิบัติในการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนรายวิชา
แนวปฏิบัติในการขอลงทะเบียนล่าช้า
แนวปฏิบัติในการขอลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา
แนวปฏิบัติในการขอถอนรายวิชา
แนวปฏิบัติในการขอยกเลิกรายวิชา
แนวปฏิบัติในการขอสอบปลายภาคเนื่องจากขาดสอบ
แนวปฏิบัติในการขอเรียนสมทบต่างมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติในการขอเทียบโอนผลการเรียน หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา
แนวปฏิบัติในการขอโอนย้ายหลักสูตร
แนวปฏิบัติในการขอรับใบรายงานผลการเรียน
แนวปฏิบัติในการขอรับใบรับรองคุณวุฒิ
แนวปฏิบัติในการขอรับทุนการศึกษา
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าสินไหมในการประกันอุบัติเหตุ
แนวปฏิบัติในการสมัครเรียนวิชาทหาร
แนวปฏิบัติในการขอผ่อนผันการตรวจเลือกการเข้ารับราชการทหาร
แนวปฏิบัติในการให้คำปรึกษาสุขภาพ ตรวจโรค และตรวจฟัน
แนวปฏิบัติในการใช้บริการเพื่อการกีฬาและนันทนาการ
เพื่อการชมที่สมบูรณ์ กรุณาปรับหน้าจอเป็นขนาด 1024 x 768   
Copyright ? 2009 พัฒนาโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน,ฝ่ายงานสารสนเทศ