Home / เกี่ยวกับสำนัก

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ/ภาคพิเศษ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 และภาคพิเศษเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2560) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์ 0 2890 1801 ต่อ 620-630

รายละเอียดเพิ่มเติม..

TEL : 02 890 1801
         ต่อ 6012 - 6013
@2016 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600