Home / เกี่ยวกับสำนัก / ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

       ในอดีตสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) ใช้ชื่อว่า สำนักส่งเสริมวิชาการ ทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงาน เพื่อดำเนินงานจัดการศึกษาของสถาบันราชภัฏธนบุรี ต่อมาเมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2547 สำนักส่งเสริมวิชาการจึงเปลี่ยนสถานภาพเป็นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่สำคัญหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างการยริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน ให้การบริหารจัดการเพื่ออำนวยให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร และระบบบริหารจัดการ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีมาตราฐานที่สอดคล้องกับองค์ประกอบ เกณฑ์ และตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2547
       โครงสร้างการบริหารของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในปัจจุบันแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 งาน คือ งานเลขานุการ งานหลักสูตรและแผนการเรียน งานทะเบียนและประมวลผล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ