Home / เกี่ยวกับสำนัก / แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ข้างต้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการดำเนินงานดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเงินและงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการประกันคุณภาพ

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

นโยบาย จัดโครงสร้างของสำนักงานให้เหมาะสมและเป็นระบบ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร พัฒนาระบบสารสนเทศให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงาน
2. เพื่อส่งเสริมให้การปฎิบัติงานมีการเชื่อมโยงและประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและความสามารถในการปฎิบัติหน้าที่
4. เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเอื้ออำนวยให้การบริหารงานวิชาการและการบริการนักศึกษาเกิดความสะดวกและรวดเร็ว
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
มาตรการ
1. จัดโครงสร้างของสำนักงานให้เหมาะสมและกำหนดภาระงานให้กับบุคลากร
2. จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฎิบัติงานให้กับบุคลากร
3. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชุมสัมมนา
4. จัดตั้งระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการทางวิชาการ
5. จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อเอื้ออำนวยให้การปฎิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
6. จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ติดตามผลการปฏิบัติงานและนำมาปรับปรุงการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินและงบประมาณ

นโยบาย จัดระบบการรับจ่ายเงินภายในสำนักงานให้เหมาะสม ตลอดจนควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางระบบที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณของสำนักงาน
2. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามแผนงาน โครงการ และตามระเบียบของทางราชการ
3. เพื่อควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาให้เป็นไปอย่างประหยัดคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และนำมาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มาตรการ
1. จัดวางระบบและขั้นตอนการรับ - จ่ายเงินให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

2. จัดตั้งคณะกรรมการดูแลและรับผิดชอบการเบิก – จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบของทาง ราชการ
3. จัดทำบัญชีรับ - จ่ายเงินและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกำหนดเวลาเป็นระยะ ๆ
4. ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหาร งบประมาณ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการประกันคุณภาพ

นโยบาย จัดให้มีการประกันคุณภาพของการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการประกันคุณภาพ
2. เพื่อให้มีระบบการประกันคุณภาพที่สอดคล้องสัมพันธ์กับกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้มีการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานในทุกส่วนงานภายใต้โครงสร้างการบริหารของสำนักงาน
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้บรรลุเกณฑ์มาตรฐาน ของมหาวิทยาลัย
5. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ
6. เพื่อติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพและนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
7. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานอย่างหลากหลายและเป็นระบบ
มาตรการ
1. กำหนดแผนงานการประกันคุณภาพของสำนักงานอย่างชัดเจน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและกำหนดภารกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
3. จัดทำคู่มือและเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและจัดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างกัลยาณมิตร
4. กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
5. ประเมินตนเองและรายงานผลเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและนำผลไปพัฒนา
6. จัดข้อมูลและหลักฐานแสดงผลของการประกันคุณภาพและเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประเมินจากองค์กรทั้งภายในและภายนอก
7. จัดระบบการติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลของการประกันคุณภาพการดำเนินงาน