Home / เกี่ยวกับสำนัก / ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

มุ่งมั่น ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านการบริหารจัดการ การให้บริการด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ด้วยสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

พันธกิจ
  • พัฒนาการบริการ การประสานงานทางวิชาการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะฯ ได้มีการพัฒนางานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ