Home / นักศึกษา / ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนการรับวุฒิการศึกษา

นักศึกษาที่มีประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว

สามารถยื่นคำร้องแจ้งความประสงค์ผ่านระบบเพื่อขอรับเอกสารจบ/เงินค่าประกันของเสียหายผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถ ยื่นคำร้องขอรับใบรับรองคุณวุฒิและใบ Transcript ออนไลน์ จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการบริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่งด่วนพิเศษ ภายในประเทศแบบเหมาจ่าย ครั้งละ 100 บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ พ.ศ.2564
หมายเหตุ หลังจากชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารแล้ว รอประมาณ 3 วันทำการ เพื่อตรวจสอบการชำระเงิน จากนั้นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการจัดส่งเอกสารเป็นลำดับถัดไป
คลิกค้นหา :

การประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา จะประกาศตามวันที่สภาวิชาการอนุมัติสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่มีรายชื่อจบตามประกาศกรุณาติดต่อรับเอกสาร ตามวันที่กำหนด ในท้ายประกาศนี้ นักศึกษาที่ ยื่นคำร้องขอรับใบรับรองคุณวุฒิและใบ Transcript ออนไลน์ จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการบริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ แบบเหมาจ่าย ครั้งละ 100 บาท
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ พ.ศ.2564

หมายเหตุ หลังจากชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารแล้ว รอประมาณ 3 วันทำการ เพื่อตรวจสอบการชำระเงิน จากนั้นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการจัดส่งเอกสารเป็นลำดับถัดไป
วันที่สภาอนุมัติ สำเร็จการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดเริ่มรับเอกสารจบ
ตั้งแต่วันที่
11 เมษายน 2565 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
23 มีนาคม 2565 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
14 มีนาคม 2565 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
14 กุมภาพันธ์ 2565 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
10 มกราคม 2565 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
13 ธันวาคม 2564 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
8 พฤศจิกายน 2564 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
11 ตุลาคม 2564 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
13 กันยายน 2564 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
23 สิงหาคม 2564 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
12 กรกฎาคม 2564 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
24 พฤษภาคม 2564 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
22 มีนาคม 2564 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
1 มีนาคม 2564 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
1 กุมภาพันธ์ 2564 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
4 มกราคม 2564 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
7 ธันวาคม 2563 Download 23 ธันวาคม 2563
2 พฤศจิกายน 2563 Download 23 พฤศจิกายน 2563
14 กันยายน 2563 Download 5 ตุลาคม 2563
3 สิงหาคม 2563 Download 20 สิงหาคม 2563
12 พฤษภาคม 2563 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
2 มีนาคม 2563 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
11 กุมภาพันธ์ 2563 Download 9 มีนาคม 2563
6 มกราคม 2563 Download 27 มกราคม 2563
2 ธันวาคม 2562 Download 2 มกราคม 2563
11 พฤศจิกายน 2562 Download 4 ธันวาคม 2562
7 ตุลาคม 2562 Download 28 ตุลาคม 2562
2 กันยายน 2562 Download 2 ตุลาคม 2562
1 กรกฎาคม 2562 Download 1 สิงหาคม 2562
4 มิถุนายน 2562 Download 2 กรกฎาคม 2562
1 เมษายน 2562 Download 21 พฤษภาคม 2562
4 มีนาคม 2562 Download 25 มีนาคม 2562
11 กุมภาพันธ์ 2562 Download 4 มีนาคม 2562
7 มกราคม 2562 Download 11 กุมภาพันธ์ 2562
1 ตุลาคม 2561 Download 24 ตุลาคม 2561
3 กันยายน 2561 Download 1 ตุลาคม 2561
2 กรกฎาคม 2561 Download 1 สิงหาคม 2561
4 มิถุนายน 2561 Download 18 มิถุนายน 2561
2 เมษายน 2561 Download 19 เมษายน 2561
5 มีนาคม 2561 Download 26 มีนาคม 2561
19 มีนาคม 2561 Download 21 มีนาคม 2561
5 กุมภาพันธ์ 2561 Download 12 มีนาคม 2561
8 พฤศจิกายน 2560 Download 20 ธันวาคม 2560
11 ตุลาคม 2560 Download 29 พฤศจิกายน 2560
13 กันยายน 2560 Download 18 คุลาคม 2560
9 สิงหาคม 2560 Download 19 กันยายน 2560
12 กรกฎาคม 2560 Download 30 สิงหาคม 2560
14 มิถุนายน 2560 Download 1 สิงหาคม 2560
12 เมษายน 2560 Download 30 พฤษภาคม 2560
8 มีนาคม 2560 Download 8 พฤษภาคม 2560
8 กุมภาพันธ์ 2560 Download 3 เมษายน 2560
20 มีนาคม 2560 Download 27 มีนาคม 2560
11 มกราคม 2560 Download 2 มีนาคม 2560
14 ธันวาคม 2559 Download 30 มกราคม 2560
9 พฤศจิกายน 2559 Download 17 มกราคม 2560
14 กันยายน 2559 Download 25 ตุลาคม 2559
13 กรกฎาคม 2559 Download 5 กันยายน 2559