Home / นักศึกษา / ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนการรับวุฒิการศึกษา

นักศึกษาที่มีประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว

สามารถยื่นคำร้องแจ้งความประสงค์ผ่านระบบเพื่อขอรับเอกสารจบ/เงินค่าประกันของเสียหายผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาก่อน 2 มีนาคม 2563 แล้วยังไม่ได้รับเอกสารจบ/เงินค่าประกันของเสียหายคืน สามารถแจ้งผ่านระบบได้เลย
คลิกค้นหา :

การประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา จะประกาศตามวันที่สภาวิชาการอนุมัติสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่มีรายชื่อจบตามประกาศกรุณาติดต่อรับเอกสาร ตามวันที่กำหนด ในท้ายประกาศนี้

วันที่สภาอนุมัติ สำเร็จการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดเริ่มรับเอกสารจบ
ตั้งแต่วันที่
12 พฤษภาคม 2563 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
2 มีนาคม 2563 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
11 กุมภาพันธ์ 2563 Download 9 มีนาคม 2563
6 มกราคม 2563 Download 27 มกราคม 2563
2 ธันวาคม 2562 Download 2 มกราคม 2563
11 พฤศจิกายน 2562 Download 4 ธันวาคม 2562
7 ตุลาคม 2562 Download 28 ตุลาคม 2562
2 กันยายน 2562 Download 2 ตุลาคม 2562
1 กรกฎาคม 2562 Download 1 สิงหาคม 2562
4 มิถุนายน 2562 Download 2 กรกฎาคม 2562
1 เมษายน 2562 Download 21 พฤษภาคม 2562
4 มีนาคม 2562 Download 25 มีนาคม 2562
11 กุมภาพันธ์ 2562 Download 4 มีนาคม 2562
7 มกราคม 2562 Download 11 กุมภาพันธ์ 2562
1 ตุลาคม 2561 Download 24 ตุลาคม 2561
3 กันยายน 2561 Download 1 ตุลาคม 2561
2 กรกฎาคม 2561 Download 1 สิงหาคม 2561
4 มิถุนายน 2561 Download 18 มิถุนายน 2561
2 เมษายน 2561 Download 19 เมษายน 2561
5 มีนาคม 2561 Download 26 มีนาคม 2561
19 มีนาคม 2561 Download 21 มีนาคม 2561
5 กุมภาพันธ์ 2561 Download 12 มีนาคม 2561
8 พฤศจิกายน 2560 Download 20 ธันวาคม 2560
11 ตุลาคม 2560 Download 29 พฤศจิกายน 2560
13 กันยายน 2560 Download 18 คุลาคม 2560
9 สิงหาคม 2560 Download 19 กันยายน 2560
12 กรกฎาคม 2560 Download 30 สิงหาคม 2560
14 มิถุนายน 2560 Download 1 สิงหาคม 2560
12 เมษายน 2560 Download 30 พฤษภาคม 2560
8 มีนาคม 2560 Download 8 พฤษภาคม 2560
8 กุมภาพันธ์ 2560 Download 3 เมษายน 2560
20 มีนาคม 2560 Download 27 มีนาคม 2560
11 มกราคม 2560 Download 2 มีนาคม 2560
14 ธันวาคม 2559 Download 30 มกราคม 2560
9 พฤศจิกายน 2559 Download 17 มกราคม 2560
14 กันยายน 2559 Download 25 ตุลาคม 2559
13 กรกฎาคม 2559 Download 5 กันยายน 2559
ขั้นตอนการรับเอกสารสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนการรับเอกสารสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

  • รับแบบคำร้องขอคืนเงินประกัน ที่ฝ่ายทะเบียน หรือ Download : แบบคำร้องขอคืนเงินประกัน ** โดยกรอกเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้อง **
  • ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
  • ผ่านงานการเงิน
  • ส่งคำร้องคืนที่งานทะเบียน (พร้อมรับเอกสารจบ ใบรับรองคุณวุฒิ และ Transcript)
เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 9.00 - 15.00 น.และ วันศุกร์ เวลา 9.00 - 15.30 น. ยกเว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาก่อนมารับเอกสาร เพื่อความรวดเร็ว และต้องรับให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท