Home / นักศึกษา / ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนการรับวุฒิการศึกษา

นักศึกษาที่มีประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว

สามารถยื่นคำร้องแจ้งความประสงค์ผ่านระบบเพื่อขอรับเอกสารจบ/เงินค่าประกันของเสียหายผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถ ยื่นคำร้องขอรับใบรับรองคุณวุฒิและใบ Transcript ออนไลน์ จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการบริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่งด่วนพิเศษ ภายในประเทศแบบเหมาจ่าย ครั้งละ 100 บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ พ.ศ.2564
หมายเหตุ หลังจากชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารแล้ว รอประมาณ 3 วันทำการ เพื่อตรวจสอบการชำระเงิน จากนั้นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการจัดส่งเอกสารเป็นลำดับถัดไป
คลิกค้นหา :

การประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา จะประกาศตามวันที่สภาวิชาการอนุมัติสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่มีรายชื่อจบตามประกาศกรุณาติดต่อรับเอกสาร ตามวันที่กำหนด ในท้ายประกาศนี้ นักศึกษาที่ ยื่นคำร้องขอรับใบรับรองคุณวุฒิและใบ Transcript ออนไลน์ จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการบริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ แบบเหมาจ่าย ครั้งละ 100 บาท
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ พ.ศ.2564

หมายเหตุ หลังจากชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารแล้ว รอประมาณ 3 วันทำการ เพื่อตรวจสอบการชำระเงิน จากนั้นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการจัดส่งเอกสารเป็นลำดับถัดไป
วันที่สภาอนุมัติ สำเร็จการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดเริ่มรับเอกสารจบ
ตั้งแต่วันที่
24 พฤษภาคม 2564 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
22 มีนาคม 2564 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
1 มีนาคม 2564 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
1 กุมภาพันธ์ 2564 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
4 มกราคม 2564 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
7 ธันวาคม 2563 Download 23 ธันวาคม 2563
2 พฤศจิกายน 2563 Download 23 พฤศจิกายน 2563
14 กันยายน 2563 Download 5 ตุลาคม 2563
3 สิงหาคม 2563 Download 20 สิงหาคม 2563
12 พฤษภาคม 2563 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
2 มีนาคม 2563 Download รับเอกสาร ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)
11 กุมภาพันธ์ 2563 Download 9 มีนาคม 2563
6 มกราคม 2563 Download 27 มกราคม 2563
2 ธันวาคม 2562 Download 2 มกราคม 2563
11 พฤศจิกายน 2562 Download 4 ธันวาคม 2562
7 ตุลาคม 2562 Download 28 ตุลาคม 2562
2 กันยายน 2562 Download 2 ตุลาคม 2562
1 กรกฎาคม 2562 Download 1 สิงหาคม 2562
4 มิถุนายน 2562 Download 2 กรกฎาคม 2562
1 เมษายน 2562 Download 21 พฤษภาคม 2562
4 มีนาคม 2562 Download 25 มีนาคม 2562
11 กุมภาพันธ์ 2562 Download 4 มีนาคม 2562
7 มกราคม 2562 Download 11 กุมภาพันธ์ 2562
1 ตุลาคม 2561 Download 24 ตุลาคม 2561
3 กันยายน 2561 Download 1 ตุลาคม 2561
2 กรกฎาคม 2561 Download 1 สิงหาคม 2561
4 มิถุนายน 2561 Download 18 มิถุนายน 2561
2 เมษายน 2561 Download 19 เมษายน 2561
5 มีนาคม 2561 Download 26 มีนาคม 2561
19 มีนาคม 2561 Download 21 มีนาคม 2561
5 กุมภาพันธ์ 2561 Download 12 มีนาคม 2561
8 พฤศจิกายน 2560 Download 20 ธันวาคม 2560
11 ตุลาคม 2560 Download 29 พฤศจิกายน 2560
13 กันยายน 2560 Download 18 คุลาคม 2560
9 สิงหาคม 2560 Download 19 กันยายน 2560
12 กรกฎาคม 2560 Download 30 สิงหาคม 2560
14 มิถุนายน 2560 Download 1 สิงหาคม 2560
12 เมษายน 2560 Download 30 พฤษภาคม 2560
8 มีนาคม 2560 Download 8 พฤษภาคม 2560
8 กุมภาพันธ์ 2560 Download 3 เมษายน 2560
20 มีนาคม 2560 Download 27 มีนาคม 2560
11 มกราคม 2560 Download 2 มีนาคม 2560
14 ธันวาคม 2559 Download 30 มกราคม 2560
9 พฤศจิกายน 2559 Download 17 มกราคม 2560
14 กันยายน 2559 Download 25 ตุลาคม 2559
13 กรกฎาคม 2559 Download 5 กันยายน 2559