Home / นักศึกษา / ประกาศมหาวิทยาลัย

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 รายละเอียด.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ขัอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาเป็นรายวิชาเพื่อเตรียมศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 รายละเอียด.
ขัอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 รายละเอียด.
ขัอบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 รายละเอียด.
ขัอบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกณฑ์การประเมินการศึกษา) รายละเอียด.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่อง ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการเข้าสอบ (สำหรับนักศึกษา) รายละเอียด.
เรื่อง ข้อปฏิบัติของกรรมการกำกับการสอบ (สำหรับอาจารย์กำกับการสอบ) รายละเอียด.
เรื่อง ข้อปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน รายละเอียด.
เรื่อง แนวปฏิบัติการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายละเอียด.
เรื่อง การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา รายละเอียด.
เรื่อง การยื่นคำร้องขาดสอบปลายภาคเรียน รายละเอียด.
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 (นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1) รายละเอียด.
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 (นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) รายละเอียด .
เรื่อง ประกาศเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางไปรษณีย์ รายละเอียด.
เรื่อง ประกาศเรื่องการแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รายละเอียด.
แจ้งประชาสัมพันธ์ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่รับรองโดย ก.ค.ศ.
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> ก.ค. 2536, ก.ค. 2541, ก.ค. 2543, ก.ค. 2547, ก.ค.ศ. 2548, ก.ค.ศ. 2556, ก.ค.ศ. 2557, ก.ค.ศ. 2561, ก.ค.ศ. 2561 เพิ่มเติม2, ก.ค.ศ. 2562

ก.ค.ศ. 2564, ก.ค.ศ. 2564 ศศ.บ. และ วท.บ., ก.ค.ศ. 2564 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป, ก.ค.ศ. 2564 เพิ่มเติม2, ก.ค.ศ. 2564 เพิ่มเติม3, ก.ค.ศ. 2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564, ก.ค.ศ. 2564 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564, ก.ค.ศ. 2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564, ก.ค.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564, ก.ค.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564, ก.ค.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564, ก.ค.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เพิ่มเติม2, ก.ค.ศ. 2564 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ก.ค.ศ. 2565 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 , ก.ค.ศ. 2565 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 เพิ่มเติม2
แนวปฏิบัติและขั้นตอนต่างๆ ของงานทะเบียน
แนวปฎิบัติและขั้นตอนของนักศึกษาที่ควรทราบ รายละเอียด.
แนวปฏิบัติของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ รายละเอียด.
การลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2559 รายละเอียด.
เตือนผู้ค้างชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียด.