เข้าสู่ระบบ / Login

นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค. 2564

รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ60/14 18 ก.ค. - 15 ส.ค. 64 3/2563 1 - 29 ส.ค. 64

ประจำวันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค. 2564
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ60/13,พ61/01,พ61/24,พ61/25 11 ก.ค. - 8 ส.ค. 64 2/2563 18 ก.ค. - 22 ส.ค. 64

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)

ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 02:46:01 น.

นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ลงทะเบียน/พิมพ์แบบชำระเงินผ่าน ระบบสารสนเทศนักศึกษา2020
ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 ก.ค. 2564

รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ60/01(นิติศาสตร์) 4 ก.ค. - 1 ส.ค. 64 2/2563 11 ก.ค. - 15 ส.ค. 64
พ62/22 4 ก.ค. - 1 ส.ค. 64 3/2563 11 ก.ค. - 15 ส.ค. 64

ประจำวันอาทิตย์ที่ 27 มิ.ย. 2564
รุ่น/กลุ่ม วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน วันที่พิมพ์/ชำระเงิน
พ59/11, พ61/04 27 มิ.ย. - 18 ก.ค. 64 2/2563 4 ก.ค. - 8 ส.ค. 64
พ62/12 - 13 27 มิ.ย. - 18 ก.ค. 64 3/2563 4 ก.ค. - 8 ส.ค. 64

ดาวน์โหลดวิธีเข้าระบบ คู่มือระบบ
ดาวน์โหลด ตารางเรียนและปฏิทินวิชาการ(ภาคพิเศษวันอาทิตย์)

ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 01:26:06 น.

(ตรวจสอบรายชื่อ) Download : ( file PDF )
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้งรับเอกสาร/เงินค่าประกันของเสียหายผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(2020)

หมายเหตุ : นักศึกษายื่นคำร้องขอรับใบรับรองคุณวุฒิและใบ Transcript ออนไลน์
จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการบริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่งด่วนพิเศษ ภายในประเทศแบบเหมาจ่าย ครั้งละ 100 บาท
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ พ.ศ.2564

ประกาศโดย : reg เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09:01:28 น.

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 21 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 นักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร
- วันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
เปิดภาคเรียนที่ 1/2564

- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- สำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 5 - 19 กรกฎาคม 2564
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ
- วันที่ 23 - 31 สิงหาคม 2564
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 23 - 31 สิงหาคม 2564

ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 02:58:38 น.

ให้นักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินกำหนด สามารถเข้าไปชำระผ่าน application mobile banking โดยเข้าระบบสารสนเทศนักศึกษาในส่วนภาระค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนการใช้งาน ( รายละเอียด )

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 01:34:55 น.

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 04:05:39 น.